نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۹ نتیجه (۰.۰۹۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1.03 MB)-وب سایت دانشگاه مازندران http://ssi.journals.umz.ac.ir/.../article_2149_e3bf6238bd0fce72... ۱۳۹۸/۲/۱ -  com) 74 .............. Journal of Sociology of Social Institution (English Article)/ Vol. 5, No. 12, 2019 INTRODUCTION Ethnographic Report of Soccer and...  
PDF اصل مقاله 1.12 MB-انجمن هیدرولیک ایران http://jhyd.iha.ir/.../article_105499_9f44eaf9e0e3ee6bb3ba0a75b... ۱۳۹۹/۳/۹ -  مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه مالک صنعتی اشتر تهران -2 .و مولکولی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرانکارشناس ارشد فیزیک اتمی -3 * ri.ca.tin@issebaO ri.ahi.dyhj.wwwگاه...  
PDF اصل مقاله 2 MB-دانشگاه کردستان http://jsa.uok.ac.ir/.../article_61353_eb68fef9880f315226046bbc... ۱۳۹۹/۳/۹ -  نتایج گیری از تجربه، بازی و حواس چندگانه در فرآیند های در این مدارس بهرهترین ویژگیمدارس است. از مهم یادگیری است. نقش کودکان در مدارس طبیعت محوریت دارند و معلمان...  
PDF مبانی اولیه نگارش اختراع-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://patent.iums.ac.ir/files/patent/files/مبانی_1.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  بیولوژیک خلاف موازین شرعی طرح ها، قواعد و روش های اجرای فعالیت های ذهنی 23 LUFESU ادعاها شرح اختراع قسمت فنی قسمت حقوقی برگه اختراعاجزای ri.tnetaPnarI.wwwموسسه...  
PDF -دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(شعبه اصفهان) http://akhlagh.morsalat.ir/.../article_67534_66e631610b9b26624a... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  عهاملی کهه موجهب می کنهد فریبکهاری بافی بهه مها کمهک می است. مصهه» بافی مصه«خودمان را حفو کنیما نوعی اک درگیری با وجدان رهایی یابیم. خود را توجیه کنیم و به...  
PDF سیاست ممیزی در دوبلة رسمی در ایران: موردپژوهشی سهگانة... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1077206.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  ییزیجژژا یژژز مژژی دسژژ مو ژژواات اشژژاره دارد یسژژازهیسوسهدوب ژژا رانیمژژ و نژژ گانیگواز تژژ مصژژاضبه بژژا پژژن ،یژژطر از ایافرژژه بیژژ ژژای لب ژژ مژژرتبر پهو...  
PDF نگارش اظهارنامه-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://patent.iums.ac.ir/files/patent/files/4-5-Esfand.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  دم کردن چای که شامل غوطه ور شدن چای در آب: نمونه دوم .محفوظندهرمی شکل در حالی که برگ ها در کیسه درجه 09 روشی برای دم کردن چای که شامل غوطه ور شدن چای در آب: نمونه سوم .محفوظندپارچه...  
مقاله ارایه روشی جهت تشخیص و رهگیری مردمک در ویدیو-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-ELECONFK03-ELECONFK03_127.ht... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  . com/Ehs an-Shahnazi/ ... http ://www. aparat . c om/mec hatronic ... علم سنجی و رتبه بندی مقاله مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است: دانشگاه آزاد اسلامی...  
مقاله ارایه روشی جهت تشخیص و رهگیری مردمک در ویدیو-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-ELECONFK03-ELECONFK03_127=ار... ۱۳۹۷/۷/۱۶ -  همکاران: طراحی _ پیاده سازی دو ساختار خط ... https ://github . com/Ehs an-Shahnazi/ ... http ://www. aparat . c om/mec hatronic ... علم سنجی و رتبه بندی مقاله مشخصات...  
PDF Gramatica del idioma mundial Ido http://www.ido-vivo.info/curso1.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  Con todo ello, no me ha guiado otro fin que el de ofrecer algo útil para contribuir al fomento de la comprensión y amistad entre los hombres de buena voluntad. Si...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.