نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۷ نتیجه (۱.۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
SID.ir | List of Citation(s) THE EVALUATION OF THE USAGE OF THE... http://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=521396 ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  .. English فارسی List of Citation(s) THE EVALUATION OF THE USAGE OF THE STRUCTURAL ISSUES OF THE STORY AND ORATION IN REPORTS AT THE IRINN There is no information...  
SID.ir | List of Reference(s) THE EVALUATION OF THE USAGE OF THE... http://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=521396 ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  .. English فارسی List of Reference(s) THE EVALUATION OF THE USAGE OF THE STRUCTURAL ISSUES OF THE STORY AND ORATION IN REPORTS AT THE IRINN There is no information...  
SID.ir | THE EVALUATION OF THE USAGE OF THE STRUCTURAL ISSUES OF THE... http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=521396 ۱۳۹۷/۶/۱۹ -  Paper: THE EVALUATION OF THE USAGE OF THE STRUCTURAL ISSUES OF THE STORY AND ORATION IN REPORTS AT THE IRINN Author(s): ZABOLIZADEH ARDESHIR* * FACULTY OF...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160306144852-10029-153.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  ...  
PDF بررسی همدید توفا نهای گردوغبار در مناطق غربی ایران طی سال های 1384 تا... http://gep.ui.ac.ir/.../article_18504_cec07ad01039cc6344e151230... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  oohay@2002irahgafloz_h :liame 45932318190 :نويسنده مسؤول* هاي هاي گردوغبار در مناطق غربي ايران طي سال بررسي همديد توفان (8831موج فراگير تير ماه : مطالعه موردي)...  
PDF تحلیل همدیدی موج سرمای شدید 16 تا 25 دی ماه 1386 در ایران مرکزی استان... http://gep.ui.ac.ir/.../article_18532_901c548af76e3579bb4a1914b... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  كرد طرف ايران هدايت مي همچنين ناوه عميق كم فشاري نيز از طرف شرق مديترانه بـر روي . ي بالا به طرف ايران شده استها موجب ريزش هواي سرد عرض فعاليت همزمان اين دو توده...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir http://office.didras.ir/sites/.../04_snbm_13900130-final.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  است را داشته باشد... مشتري، منابع كلیدي و مناسب هر نوع شبکه با توجه به ويژگي هاي خاص آن بررسي شود كه براي اين منظور در اين گزارش در ابتدا مدل هاي در ادامه طبقه...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../p-pd-all-ise-r-001-1.00_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  زا یمومع ياه ردتسا عناملاب تاعلاطا يروانف و تاطابترا هاگشهوژپ مان رکذ تروص. لودج1 :بو تسیلتیاسدیدزاب هبتر ساسا رب اه هبتر رد 30Rightel.ir 31Bmi.ir 32Irpopup.ir...  
PDF رصد فرهنگی اتحاد مﹼلی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10727.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  اعتقادي هم با هم متفاوتند به عبارتی یعنی گرد آمدن بر محورهاي اصولی . انداز مطرح کرد یافت نشده است بتوان با عنوان چشم موردي را که مشخصاً ،سی منابع موجودهمچنین در برر مسئولین...  
PDF رصد فرهنگی انسجام اسلامی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10729.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  trA & erutluC fO etutitsnI hojaP hsrA :rohtuA مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه :ريمج انسجام اسلاميصد فرهنگي ر :طرحعنوان ytiradiloS cimalsI...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.