نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۴۵ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
آیا منظور شما  panair  بود؟
نتایج علمی
PDF پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با... http://jsa.uok.ac.ir/.../article_61258_5fa689cfbe4b061e63df0e0d... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  طبیعتاً ساختارها در هر کشوری بنا بر سیاستآموزشی متفاوتی برخوردار می دو عهده ما بر کشور در آموزش امر اداره امروزه باشد.و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می کارآمدی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20121212095809-9440-8.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  (1989) 3 Zhang and Mao WAP ;; ; 1 Wireless Application Protocol (WAP) 2 Teo and Pok (2003) 3 Bauer et al. 4 Mafe et al. 5 Nysveen et al. 6 Yan...  
PDF دکتر وحید مهربانی http://qjoe.ir/.../browse.php?a_id=1227&sid=1&slc_lang=... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  ادبیات موجود از دو دسته آرا زمینه توزیع و تخصیص امکانات آموزشی تعیین آموزان به انحااند که افزایش تراکم دانشو عقاید تشکیل شده است. گروهی بر این عقیده ل سطح کیفی...  
  PDF اینجا-به گزارش مشرق، https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/10/18/0/2627869.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۶ -  ta 41 23: 0+ 33 o 0 F n dir ya O otc eb 1 r ht8 02 91 ...تراکم دانش آموز و کیفیت تحصیلی در تهران: مطالعۀ 51 تابهای موجود در ی کهاآموز،...  
PDF اصل مقاله (1479 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://ges.razi.ac.ir/.../article_202_1b70de3cb997a1227835a784... ۱۳۹۶/۶/۴ -  oohay@irabbaj_ri :liam-E 71023388190 نویسنده مسئول:  1931 زمستان، 5شماره سال دوم، ،جغرافیا و پایداري محیط 49 مقدمه المللـی بـراي سـنجش بـین هاي موجود بر...  
PDF -دانشگاه کاشان http://jns.kashanu.ac.ir/.../article_5354_ae620e5d439a85703fd96... ۱۳۹۶/۷/۷ -  Hojabri a, F. Hajakbari a, M. A. Moghri Moazzen b,*, S. Kadkhodaei a a Department of Physics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran bYoung...  
PDF -مهندسی شیمی http://www.ijcce.ac.ir/.../article_6912_3fc52b68113b43faed852e9... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  for each system and the values are presented in table 1. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Basavaiah, K., et al. Vol. 28, No. 1, 2009 34 Table 1: Analytical and regression...  
PDF اصل مقاله (150 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://ijme.iranjournals.ir/.../article_1365_45fd107f39519f6fff... ۱۳۹۵/۱/۹ -  روباز دار مکاتباتنویسنده مسئول و عهده * “مهندسی معدن”پژوهشی - علمینشریه gnireenignE gniniM fo lanruoJ nainarI )EMJRI( 79تا 39، صفحه 0931، سال 31دوره...  
PDF تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان... https://ar.guilan.ac.ir/.../article_270_901aaad493fef67125f4565... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  يـبررســدر .رخ داده اســتجفــت مانــدگي بيشــتر داري روي بـروز متريـت نداشـت اله تأثير معنيـجنس گوس .(P> ٠/٥٠) ميزان بروز متريت س براثر جن -4جدول sitirtem fo...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2616-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  dehahs@irafaj :liam-E (نویسـنده مسـئول ) 01366988120 :دورنگار .دانشکده پزشکی شاهد،گروه پزشکی اجتماعی بلوارکشاورز، تهران، .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.