نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۴۰ نتیجه (۰.۰۹۴ ثانیه)
آیا منظور شما  panair  بود؟
نتایج علمی
PDF Full-Text [PDF 3971 kb] http://mjltm.org/article-1-258-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۳ -  ISSN:2251-6204 Vol.6, Issue 8, November 2016 Page 8 Table of Contents ELT PROGRAM IN IRANIAN HIGH SCHOOLS: FROM PERCEPTION TO PRACTICE S. Kaivanpanah S. M. Alavi...  
  PDF تراکم دانش‌آموزی و کیفیت تحصیلی در تهران: مطالعه موردی پایە چهارم... https://media.farsnews.com/Uploaded/.../13980726000325_Test.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  ta 41 23: 0+ 33 o 0 F n dir ya O otc eb 1 r ht8 02 91 ...تراکم دانش آموز و کیفیت تحصیلی در تهران: مطالعۀ 51 تابهای موجود در ی کهاآموز،...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/341/525 ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  نوري و تكنولوژي تشخيص صدا، به علت دقت زياد اين ابزارها، . شد ط كاربران استفاده نميتوس باعث كاهش اشتباهات، سهولت و SIHها در استفاده از آن namdeirFو remteD. شود ها...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121210080633-9567-28.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  ابزارها، . شد ط کاربران استفاده نمیتوس باعث کاهش اشتباهات، سهولت و SIHها در استفاده از آن namdeirFو remteD. شود ها می تسریع فرایند ثبت داده در پژوهش خود، سودمندی این...  
مقاله شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی غلظت آلاینده ها اطراف فرودگاه... https://www.civilica.com/Paper-CANPM06-CANPM06_316.html ۱۳۹۷/۹/۷ -  سپس، با استفاده از داده های هواشناسی و همچنین انتشارهای محاسبه شده در بخش قبل، و با استفاده از نرم افزار Fluidyn – Panache ماژول PanAir به بررسی و شبیه سازی...  
PDF تأمین مالی شهرها Financing Cities-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/.../20101116225735-p0539400030581-TQJXQK.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  حتی با واگذاری های مناسب اختیارات و حکمروايی مطلوب نیز نمونه هايی وجود خواهد داشت که در آنها نیاز به کمک های حکومت ملی يا ايالتی در قالب کمک های مالی میان سطوح...  
PDF اصل مقاله (1479 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://ges.razi.ac.ir/.../pdf_202_1b70de3cb997a1227835a784e12e... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  oohay@irabbaj_ri :liam-E 71023388190 نویسنده مسئول:  1931 زمستان، 5شماره سال دوم، ،جغرافیا و پایداري محیط 49 مقدمه المللـی بـراي سـنجش بـین هاي موجود بر...  
PDF بررسی خواص سوسوزنی بلورهای رشد داده شده با آﻻیندههای و-دانشگاه کاشان http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-312-en.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  نشان می 2شکل . دهدمی 5  5  3 3mmبلورهاي شفاف و بـدون تـرك ، در ابعـاد هاي ساخته در بررسی نمونه. پولیش داده شدندبرش خورده و kcreM 1 hcirdlA 2 است که باید در...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه کاشان http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-312-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  نشان می 2شکل . دهدمی 5  5  3 3mmبلورهاي شفاف و بـدون تـرك ، در ابعـاد هاي ساخته در بررسی نمونه. پولیش داده شدندبرش خورده و kcreM 1 hcirdlA 2 است که باید در...  
PDF Full Text-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان http://www.goums.ac.ir/.../browse.php?a_id=589&sid=1&sl... ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  ir D ow nl oa de d fro m w ww .g ou m s. ac .ir a t 1 2: 36 + 03 30 o n M on da y Fe br ua ry 3 rd 2 02 0 [ D OI :  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.