نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۲۴۰ نتیجه (۰.۱ ثانیه)
آیا منظور شما  panair  بود؟
نتایج علمی
PDF -SIL International http://www.sil.org/.../seiler_inupiatun_eskimo_dictionary_lcdd_... ۱۳۹۴/۱/۸ -  5 6 PREFACE “In the beginning was the Word,” we read on the first pages of one of the most important books known to mankind. That book says that the...  
PDF PDF (141 K)-سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی http://archrazi.areeo.ac.ir/.../article_108964_183b9f6282cbe9e7... ۱۳۹۵/۱۲/۱ -  Apart from M. gibbosus, which is not reported from Iran, the other 5 species occur in this court Y (VACHON, 1966), of which only one (M. eupeus) can be...  
PDF آذرگشنسپ-Sumerian Lexicon https://www.azargoshnasp.net/.../sumeriandictionaryreliable.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۰ -  ), by which time Sumerian had ceased to be spoken, except by the scribes. The earliest and most important words in Sumerian had their own cuneiform signs, whose...  
PDF مهندسی شیمی-PDF (119 K) http://www.ijcce.ac.ir/.../pdf_6912_3fc52b68113b43faed852e935e7... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  for each system and the values are presented in table 1. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Basavaiah, K., et al. Vol. 28, No. 1, 2009 34 Table 1: Analytical and regression...  
PDF چکيده کلي مقالات از شماره 1 تا 42 به زبان انگليسي Abstracts http://www.iranapsy.org/Journal/PDF/main/abstract.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ -  This study is mainly based on self - reports and their teachers' judgment. Subjects were selected from Lonkin schools. Adolescents with conduct problems were...  
PDF بررسی طولی ملی 0771 4102 نقش سرمایة اجتماعی در توسعة صنعتی-دانشگاه... https://jscm.ut.ac.ir/.../article_71227_9f6aa3ece7884e8f456695b... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  هطالعٔ طَلٖ ـ هلٖهس٘ز علّٖ، ،اجتواعٖ، ک٘ف٘ت ًْادٕسزهاٗٔ صٌعتٖ،تَسعٔ ri.ca.mu@irabka-h :رایبنبمة نویسندة مسئول * مدیریت سرمایة اجتماعی 1398، تابستان 2، شمارة...  
PDF Full Text-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1018228.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  of cast aluminum alloy A319 by Taguchi method", Journal Of Scientific and Industrial Research (JSIR), Vol. 68, No. 1, pp. 36-43. 10. L.K. Pana. C.C. Wang and Y.C.  
PDF ارزیابی تاثیر عوامل مشکلساز در ایجاد مخاطرات شغلی معادن زیرزمینی... http://ijme.iranjournals.ir/.../article_33653_2ef0a20353d66edf2... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  ۵۴تا ۴۳، صفحه ۷۹پاییز ، ۰۴ شماره دوره سیزدهم، »مهندسی معدن«نشریه علمی پژوهشی 54-43 pp ,8102 ,04 oN ,31 loV )EMJRI( gnireenignE gniniM fo lanruoJ nainarI سنگ...  
PDF بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه http://www.iirjournal.ir/.../?option=com_attachments&task=d... ۱۳۹۸/۱/۲ -  ها ارداهتیه میی های اتتصاد ملی بر سیاست هارجی دپلت نحوا تر یر سیاست سیس ایوند بین دپ متغیر مذکور در ج هوری ترکییه طیی دپ گفتیار مجیزا ی شیامل دپرا ای از به حکومت...  
  PDF                                                              -به... http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/.../549205_112.pd... ۱۳۹۴/۱/۴ -  Leaders have conceded to or co-opted rivals when necessary to maintain their grip on power, and the current regime is no excep- tion. Yet determining the nature...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.