نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۷۰۲ نتیجه (۱.۷۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه باغ نظر-اصل مقاله [English] http://www.bagh-sj.com/.../?_action=showPDF&sc=1&articl... ۱۳۹۸/۴/۲۸ -  2019 Persian translation of this paper entitled: یرهش یاضف رد یعامتجا یدنب تروص یدنم ناکم رب یلمأت لِمیز گروئگ ی»اضف یسانش هعماج« یانبم رب )رصعیلو هارراهچ ات بلاقنا...  
PDF اصل مقاله [English] http://www.jaco-sj.com/.../?_action=showPDF&sc=1&articl... ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  com Traditional Music Based Tourism: Instrument, Goal or Destination Management Means Mohammad Hosein Imani Khoshkhoo1, Niloofar Rastgoo2* 1. Department of...  
PDF broad diversity http://masaratiraq.org/wp-content/.../Minorities-in-Iraq.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۴ -  THE IRAQI CULTURE.................... 203 17) The Iraqi Novel and the 205 18) Traditional Music of Iraqi 225 19) Toward a Minority-Oriented Cinema in Iraq..............................  
PDF ICQM / 14 APQO International Conference http://www.qm-conference.com/.../9th ICQM Close- out Report.pdf ۱۳۹۳/۳/۲۹ -  collectively gave a high exposure to their active participation to the event. The APQO Awarding Session, combined with traditional and classical Persian music performaces,...  
PDF اصل مقاله (591 K)-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_132_4dd142142d2e4c702e... ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ -  مقاله ی حاضر که بخشی از یک مطالعه ی وسیع در حوزه ی اقتصاد و صنعت موسیقی ایران است بر آن است که به مستند سازی وضعیت موجود وپیش یابی حرکت پیش روی صنعت موسیقی ایران...  
PDF اینجا کلیک نمایید. -آپلود فایل http://www.8pic.ir/images/98980074822968651109.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  6 / SPEAK IELTS CONFIDENTLY   Q: What kinds of music do you like best? A: As I said earlier, I like Iranian traditional music best. It is the kind of music...  
PDF تحلیل علائم و کلیات درمان بیماری نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی... http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-482-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۵ -  تط ٍ زضهبى یغی آتی ثطای تكریم ؾط هؼبزل ثب آى زض کتت َجّی کْي، خْت اؾتفبزُ ٍ گطزآٍضی »ٍالس ثطاٍى«هبًٌس ضایح گیطی اظ هٌبثغ َتّ ای اؾت کِ ثب ثْطُ کتبثربًِ هطٍضیِ ی...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-English.pdf https://social.um.ac.ir/article/view/76166/17703 ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  the more traditional and religious music are consumed. Additionally, c. the higher the cultural capital, the more traditional music is consumed. 4. Higher extent...  
PDF April-April http://www.21st-centurymusic.com/ML210004.pdf ۱۳۹۴/۷/۱۹ -  21ST CENTURY MUSIC APRIL 2000 INFORMATION FOR...  
PDF th issue, Aug.  12, 2003-مرکز تحقیقات فیزیک نظری http://math.ipm.ac.ir/conferences/2003/.../4.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  it decodes a musical piece. (6) Reng is a dance song. It is a written piece mostly in a 6/8 measure. From the unknown past, there have been some Rengs in the Persian...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.