نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۳۵۷ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
Chemo-selective bio-reduction of carbonyl groups using Saccharomyces... https://www.civilica.com/EnPaper-NCTCC03-NCTCC03_060.html ۱۳۹۶/۳/۲۶ -  National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering by Motallebi Tala-Tapeh, Sogol, Ali Vaziri, and Nosrat O Mahmoodi, Provider of Civil Engineering...  
PDF اصل مقاله 768.55 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   https://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/.../article_115914_2e84083625ec1eb... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  ? ,-L- c^5 d)J .,1r ( \ lAl) Ahuja .:l: r.rL: )F jl l.) ).5,i J ,al a;V e-f t* BA ctyl9 .tF 1r WPM y MS 6taL7. i J.f q a:..1cLa ,;t-.ir$;..t5.aACM JWPM Ct<L:"';: .rrSoJ-aLL...  
PDF اصل مقاله 1.32 MB-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   https://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/.../article_115788_7f14218dd3a21eb... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  - j) .)Jr + iF a- 1.r ,r-irL,oi j,S ,St-€5;J.1 C* il orLi:-l ! (lbd."U) ,&f :* g-:t: ,olb .J*f Jti 4'JU"" ,-r e; 1).1 ;t;j"; g"^+" ,a3L ;r -r{ dj; sei.9t -P dL...  
PDF بررسیمیزانشیوعکمردرددرطییکسالدرایران: مطالعهمرورسیستماتیکومتاآنالیز... http://ioh.iums.ac.ir/files/.../sayehmiri-A-10-784-1-79be9b2.pd... ۱۳۹۴/۳/۱۶ -  شـیوع کمـر درد . برد م نـا ... توان ارثی بودن بیمـاري، جـنس، سـن و نیز می از جمله عوامل غیر قابل اصلاح را . اشاره کرد... بدنی و هاي نامناسب هاي خاص کاري همراه با وضعیتوضعیتســایکولوژي،...  
PDF کاربرد سیستم های برتر انزیمی برای تعیین هویت عوامل ایجاد کننده... http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=548&slc_lang=... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  غیرپیوســته بــا اســتفاده از ژل کــه در ایــن روش انجــام پــذیرفت درصــد 3کننــده و ژل متــراکم درصــد7/5ا کننــده جــد ، بــــ ــافر جداکننــــ ــده )7.6=Hp(lCH/sirTو...  
PDF 1387-1-دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/3065/file/tarhe87.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  This study aimed to determine the prevalence of HCV genotypes and relation with age, sex and transmission factors in Kerman city in southeast Iran. Methods...  
PDF -دانشگاه مذاهب اسلامی https://jall.um.ac.ir/article/download/55427/13619 ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  The story is about the love of a girl named Sarab Afan to a writer named Nael Imran. It begins when Sarab writes her memories and speaks of her love to her...  
PDF -دانشگاه مذاهب اسلامی https://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/.../13619 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  The story is about the love of a girl named Sarab Afan to a writer named Nael Imran. It begins when Sarab writes her memories and speaks of her love to her...  
PDF بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی و عدم تقارن... http://jera.alzahra.ac.ir/.../article_2938_8d273173ea15d4d07acc... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  کنندیم رییتغ دستخوش را آن یاطلاعات بار و بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ یهاشرکت یفصل سود یاطلاعات یمحتوا بر یمنف اخبار و یاطلاعات فاصله در تهران بهادار اوراق...  
PDF -دانشگاه کاشان http://jns.kashanu.ac.ir/.../article_63718_e2a333aa9976ad0917ee... ۱۳۹۷/۸/۹ -  (cm-1) 810 cm-1 3449 cm-1 Fig. 6. FTIR spectra of synthesized CeVO4 diameter (nm) Po re v ol um e (c c/ g) 5 Fig. 7. BJH...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.