نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱,۳۵۷ نتیجه (۱.۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -International Journal of Nano Dimension (IJND) http://www.ijnd.ir/.../article_662466_c4e15cced849633cead5910a6... ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -  M. Vedak College of Science, Tala 402 111, University of Mumbai, Maharashtra, India. 2 Department of Applied Science and Humanities, G. M. Vedak Institute of...  
PDF دانشگاه کاشان-PDF (683 K) http://jns.kashanu.ac.ir/.../article_63718_e2a333aa9976ad0917ee... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  (cm-1) 810 cm-1 3449 cm-1 Fig. 6. FTIR spectra of synthesized CeVO4 diameter (nm) Po re v ol um e (c c/ g) 5 Fig. 7. BJH...  
PDF متن کامل [PDF 353 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-599-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  به لحاظ آماری معنادار بودها در سایر گروه -ای جلسه 3 به غیر از گروه تناوبی -دهمزهفته دوا 6ای بـه دنبـال جلسه5 کنترل و تداومی نشان داد این تفاوت فقط بین دو گروه...  
PDF بررسیمیزانشیوعکمردرددرطییکسالدرایران: مطالعهمرورسیستماتیکومتاآنالیز... http://shafaorthoj.com/journalsys/ioh/article-1-862-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  شـیوع کمـر درد . برد م نـا ... توان ارثی بودن بیمـاري، جـنس، سـن و نیز می از جمله عوامل غیر قابل اصلاح را . اشاره کرد... بدنی و هاي نامناسب هاي خاص کاري همراه با وضعیتوضعیتســایکولوژي،...  
PDF متن کامل [PDF 866 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ioh.iums.ac.ir/.../browse.php?a_id=862&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۴/۵/۳۰ -  شـیوع کمـر درد . برد م نـا ... توان ارثی بودن بیمـاري، جـنس، سـن و نیز می از جمله عوامل غیر قابل اصلاح را . اشاره کرد... بدنی و هاي نامناسب هاي خاص کاري همراه با وضعیتوضعیتســایکولوژي،...  
PDF کاربرد سیستم های برتر انزیمی برای تعیین هویت عوامل ایجاد کننده... http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=548&slc_lang=... ۱۳۹۷/۵/۲۶ -  درصــد7/5ا کننــده جــد ، بــــ ــافر جداکننــــ ــده )7.6=Hp(lCH/sirTو بــــ ــافر )3.8=Hp( lCH/sirT و بافر تانک )9.8=Hp(lCH/sirT آمپر میلی 03 ساعت در جریان الکتریکی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150429131813-9802-78.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۰ -  تجررض تاریخ ررخ ز کشهرها ثیاتر طدایر ارد در ،صر ارر کض ررخ دیگر نمایانگر رو دو طت.چهر ول و تجررض ، هدا آن آشدکار شد و ردرورت طیاط اشروع ررد جهان یافتض رض ،نه...  
PDF PDF(825.25کیلو بایت)-مجمع جهانی اهل بیت http://ahl-ul-bayt.org/media/aw_library/.../1590048074217.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  ..”, dirigiéndose a un alma que ha entrado en la morada de la satisfacción, del contentamiento... y ese es el estado que debemos per- seguir, el grado que podemos...  
PDF -International Journal of Nano Dimension (IJND) http://www.ijnd.ir/.../article_33458_c4e15cced849633cead5910a66... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  M. Vedak College of Science, Tala 402 111, University of Mumbai, Maharashtra, India. 2 Department of Applied Science and Humanities, G. M. Vedak Institute of...  
PDF دریافت- Public–Private Partnerships Policy and Practice... http://shaghool.ir/.../Yong, H.K., ed. 2010. Public-Private Par... ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  Uganda 176 Murtala Muhammed Airport Two, Nigeria 180 Panagarh-Palsit Highway Project, India 183 Cross-Harbour Tunnel, Hong Kong 186 Meghnaghat Power Project, Bangladesh...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.