نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۱,۳۵۷ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF SACRAMENTO CITY COLLEGE https://www.scc.losrios.edu/catalog/.../scccatalog14-15.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  experience, resources, age and ability – to reach their academic and career goals is important to SCC. Whether you plan to transfer, earn a degree or certificate, or...  
PDF GOLATAC 2010 - 2009 https://www.scc.losrios.edu/catalog/.../scccatalog09-10.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۴ -  90 Business and Business Technology 96 Chemistry Leadership Development Studies (Emphasis on Direct Services) ...........128 Computer Information Science Assisting...  
PDF Full-Text [PDF 929 kb]-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/ijce/article-1-774-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  Knowledge of the irrigation water quality and of the nature of soil problems allows steps to be taken for the best use of these resources in order to draw...  
PDF Synthesis, physicochemical probe and antimicrobial assay of... http://www.iranjoc.com/upfiles/Journals/vol8no4/j94a359.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  Certain glutarimides are actively found on the metabolism of spinal neurons and brain [15], anti- muscarinic and nephrotoxic [16], antiviral [17],...  
PDF تحقیقی شناسایی گونه و زیرگونه های انگل های لیشمانیای جدا شده از... http://www.goums.ac.ir/journal/.../admin-A-10-1-292-c6fa00c.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  sdeeB)های منجمد شده نیتروژن مایع چکانده شد که به دانه ع یتروژن ما یدست آمده در ن ه ب یها دانه. تبدیل گردیدند . شدندینگهدار ،)TALA( نو ترانسفراز ین آم ی مطالعه شده...  
PDF اصل مقاله 839.72 K-دانشگاه تهران https://ijhs.ut.ac.ir/.../article_64522_6d251c221c48375baa509d6... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  ir ریثأت لولحم شاپی تاکیلیس میسلک رب نازیم ،میسلک یاوتحم ۀدنسکاداپ لک و یخرب ویگژی اهی یمک و یفیک ۀویم ود مقر توت گنرفی ردان یدومحم هروس1، اضریلع دازخرف2* و...  
PDF بررسی رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی... http://psj.umsha.ac.ir/article-1-82-en.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۳ -  یکی از عوارض زیان بار نارضایتی شغلی ترک خدمت است، legirlleH و همکارانش ترک خدمت پرستاران را بین 06 تا 07 درصد تخمین زده اند. آن ها معتقدند که علت اصلی ترک خدمت...  
PDF دانشگاه تهران-اصل مقاله (169 K) https://jwdp.ut.ac.ir/.../pdf_36538_2306db44d482455c57e85d2d05e... ۱۳۹۷/۲/۵ -  Faculty of Geography, University of Tehran y.ashrafi@ut.ac.ir 3. M.A. in Urban planning, Arak Islamic Azad University talarashidy@gmail.com Women in Development...  
PDF اصل مقاله (769 K) تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی... http://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/.../article_115914_2e84083625ec1eb6... ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  ? ,-L- c^5 d)J .,1r ( \ lAl) Ahuja .:l: r.rL: )F jl l.) ).5,i J ,al a;V e-f t* BA ctyl9 .tF 1r WPM y MS 6taL7. i J.f q a:..1cLa ,;t-.ir$;..t5.aACM JWPM Ct<L:"';: .rrSoJ-aLL...  
PDF کاربرد سیستم های برتر انزیمی برای تعیین هویت عوامل ایجاد کننده... https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-548-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۷ -  غیرپیوســته بــا اســتفاده از ژل کــه در ایــن روش انجــام پــذیرفت درصــد 3کننــده و ژل متــراکم درصــد7/5ا کننــده جــد ، بــــ ــافر جداکننــــ ــده )7.6=Hp(lCH/sirTو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.