نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۱,۳۵۷ نتیجه (۱.۷۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانشگاه تهران-اصل مقاله (367 K) https://jisr.ut.ac.ir/.../pdf_54683_abe908e0838b7e6cec5d75a0550... ۱۳۹۷/۲/۲ -  and we are checking the method of spirituality representation on tala va mes by means of combined discourse analysis method. The results show that tala va mes is...  
PDF -شهرداری کلانشهر تبریز http://shora.tabriz.ir/.../Urban crisis Culture and the sustain... ۱۳۹۵/۱/۱ -  Awais L. Piracha 3 Voices I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Part II: Four...  
PDF Full text [PDF 353 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=599&slc_lang=... ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  i r a t 0 :33 IR ST on M on da y F eb rua ry 27 th 20 17 پژوهشی رانازنــــــدـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج...  
PDF Download this PDF file-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://jcr.tums.ac.ir/index.php/jcr/article/download/72/124 ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  Stage of tumor at the time of diagnosis and source of referral were related to initial symptom (p< 0.05). Patients who had pain as the first symptom was mostly...  
PDF مرکز تحقیقات مخابرات ایران-[PDF-FA] http://ijict.itrc.ac.ir/article-1-32-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  If we consider a rootkit as a “Trojan Horse” and according to , it can be divided into four categories, Direct masquerades (pretend to be normal...  
PDF Baraba Tatarlarının dili üzerine bir inceleme http://www.avrasyad.com/makaleler/1246691019_17.pdf ۱۳۹۳/۴/۱۱ -  ortalarında Müslümanlığın yayıldığı Batı Sibirya da Türklerin çoğu Hanefi mezhebine bağlı Sünnîdir. (Özkan 2001: 243) Baraba Tatarları arasında, İslâmiyet ancak 18.  
PDF -International Journal of Nano Dimension (IJND) http://www.ijnd.ir/.../article_30879_c9737398d6ce3f78d13a1fa590... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  At first, the single factor test is done. Design variables are: lecithin to cholesterol ratio, organic solvent phase to aqueous solvent phase and formation time.  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=599&sid=1&... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  به لحاظ آماری معنادار بودها در سایر گروه -ای جلسه 3 به غیر از گروه تناوبی -دهمزهفته دوا 6ای بـه دنبـال جلسه5 کنترل و تداومی نشان داد این تفاوت فقط بین دو گروه...  
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-73-38758.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۲ -  شـیوع کمـر درد . برد م نـا ... توان ارثی بودن بیمـاري، جـنس، سـن و نیز می از جمله عوامل غیر قابل اصلاح را . اشاره کرد... بدنی و هاي نامناسب هاي خاص کاري همراه با وضعیتوضعیتســایکولوژي،...  
PDF فصلنامه باغ نظر-اصل مقاله [English] http://www.bagh-sj.com/.../?_action=showPDF&sc=1&articl... ۱۳۹۹/۲/۱ -  the results of this study, the houses have been divided into three categories. Two types that have been formed during Qajar period, the first and second ones, and...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.