نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲۲۹ نتیجه (۰.۱۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ‌ستقلال‌با‌نیلمار‌م‌یجنگد ‌سپاهان‌با‌سزار-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282553100251.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  برا ینا ساس توصیه م یشود فاصله بین گرم کردن تا شروع فعالیتا صلی یا مسابقها ز 3 تا نهایتاً 15 دقیقه بیشتر نشود. پژوه شها نشان م یدهدا ثرات ورزشیفاصله مطلوب گرم سال...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir http://office.didras.ir/sites/default/.../SE-P28-TCH-01-V05.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  ذکر نام پژوهشگ گروه سکوهاي فناوري اطلاعات و فضاي مجازي –پژوهشکده فناوري اطلاعات 3 11V-11-HCT-29P-ES: کد :  
PDF ی ل ن ا م ز ا س ی و ر ر د و ر ش و ر ک-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282552810251.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۵ -  الکترونیک گروه ورزش: Varzesh.p25@Gmail.com محرومیت بسکتبال با ویلچر مالقات بنا با طالقانی علیرضا سمندر سرپرست فدراسیون کاراته: کریستیانو رونالدو 300 تایی نوروزی: امیدوارم...  
PDF میزان مشارکت کارکنان پرستاری در تصمیم گیری های راهبردی در بیمارستان... http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=112&slc_lang... ۱۳۹۸/۸/۲ -  اند مطالعه قرار گرفته هاي حاصل از پژوهش با استفاده از داده. اي بوده كه بر مبناي مقياس ليكرت تنظيم شده است گزينه5 سؤال 53نامه شامل هاي آماري مثل ميانگين، انحراف...  
PDF پزشکی-دانشگاه شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/.../browse.php?a_id=686&sl... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  نیست مخدز مواد به وابسته افراد دزمان و مانیجس -زوانی پیچیده و عاملی چند ای پدیده اش نخستین مشکلاتی که برای فرد .)3( است اجتماعی اثر ذازی مواد مخدز بر زوی ردد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180103103339-10002-60.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  )3 :0114 نورتون، و کاپلان( هاسازمان استراتژیك ةلای بین که برد پی نکته این به توانمی بنابراین. کرد ترجمه لیدیک معیارهای و عملیاتی اقدامات ،شکاف این اثر در. دارد...  
PDF Full-Text (PDF) http://joge.ir/article-1-238-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  یافته ها: عوامل اصلی الزامات شامل 5 عامل اصلی و 23 زیر معیار تعیین شد. 5 عامل اصلی عبارتند از: ایمنی و امنیت محیطی، جذابیت و زیبایی شناسی، ساختار چیدمان داخلی و...  
PDF کیـا» پاپیـچ یحیـی!-نشریات ایران http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282553510251.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۲ -  استفاده از او دارند، باید به عنوان یکی از 3 تعویض قانونی خود از تنها ستاره ما دژاگه بود. البته قوچا نژاد هم تاحدودی عملکرد تنیس روی میز از مهرماه سال 91 در مقطع...  
PDF روانی خود را بر اجرای بهتر تکنی کها و تاکتی کها متمرکز م یکنند که خود... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282553110211.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  همچنین تمرینات مقدماتی سبب م یشود ورزشکاران ورزشیتقویت روحیه با انجام سال نوزدهم پنجشنبه 17 ربی عالثانی 1434اگر ورزشکار به اثرات مفید گرم کردن اعتقاد داشته باش��د...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://jmj.jums.ac.ir/article-1-173-en.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  Circle of Physical Education, Jahrom Bureau of Education, Jahrom, Iran Journal of Jahrom University of Medical Sciences, Vol. 9, No. 3, Fall 2011 Abstract:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.