نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۹۹,۳۱۴ نتیجه (۰.۱۷۴ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_2468_d5118975629f85e846fc... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  9002، 3در ورزش هدفمند اشـاره دارد )آمـان و همكـاران ورزش همگاني توسط كميته پيشرفت ورزش شـوراي اروپـا هايي براي افـراد به عنوان يك عبارت و فراهم نمودن فرصت مند...  
PDF مقایسة انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی مطالعة موردی :... http://ntsmj.issma.ir/article-1-404-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  شناست. در پزشک روح می های مختلف داروها و اعمال جراحی که در مورد بیماری ای برای عنوان وسیله گیرد، از ورزش شنا هم، بهانجام می -توجه اصلی ورزش). 3شود (بهبود و سلامتی...  
PDF مطالعه مدل ساختار ورزش ایران (مطالعه دلفی)-انجمن علمی مدیریت ورزشی... http://ntsmj.issma.ir/article-1-199-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  در این پژوهش، های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیأت علمی تشکیل می ها، مدیران انجمن رؤسای فدراسیون پرسشنامه 832 تحقیق، جامعة یاعضا برای ارسالی پرسشنامة 203...  
PDF متن کامل (PDF)-AWT IMAGE http://ijpn.ir/article-1-971-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ -  قیوروزانه تش یهواز ناتیسالمندان به انجام تمر سالمندان ،یشادکام ،ییاحساس تنها ،یورزش هواز ناتیتمر واژگان کلیدی: 1396آذر و دی ، 5، شماره 5، دوره روان پرستاری...  
PDF ورزش در بیماران دیابتی نوع 1-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/download/.../554 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  اند صدهزار نفر برآورد كرده . سال متغير است41 مورد در هر صدهزار نفر جمعيت زير 53 .دانند ايش مي را در دنيا رو به افز1بروز ديابت نوع اتفاق 2در مورد جايگاه ورزش...  
PDF اصل مقاله (336 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_288_0ba245bfa72931c3f9bb2f94... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  2روی مربیان بوده است (امشکلات فر ترین رگیری ورزشکاران از مهمکاه) نشان داد جذب و ب5002نتایج تحقیق آلاین و همکاران ( گزارش ) 1131( در همین خصوص، در تحقیق میناسیان و...  
PDF اﺛﺮات ﺗﻮام ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ورزش ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ II-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_336_55a696761cb7d9a779825... ۱۳۹۷/۱۱/۱ -  اثرات تعـاملی گیـاه شـنبلیله و ورزش بـر کنتـرل بنابراین با توجه به کمبود اطّلاعات ناشـی از ورزش 3هاي مربوط به افت قند خـون و همچنین ضرورت شناسایی و توصیف مکانیسم IIدیابت...  
PDF ورزش درمانی ترکیبی عضلات مرکزی تنه و کف لگن در بهبود زنان مبتلا به بی... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-2657-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  ادرار (.31) دهد نيزنشان مي ك ــه اس ــتفاده تركيب ــي از اي ــن ب ــه دلي ــل اي ــن بـا توجـه بـه . نوين اسـت هاي درماني بسيار ورزش مقالات موجود تا به حـال از آن...  
مقاله بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_JSP-JR_JSP-10-38_009=بررس... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات...  
PDF تاثیر ورزش استقامتیمنظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه... http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-763-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  مرخ پژوهش از طريق تماس تلفني به طور مرتب از نظر انجام پيگيري ليست و پر کردن چک ورزشيهاي دادن حركت آموزش داده شد که تغييري در رژيم شاهد به گروه . شدند . هفته نداشته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.