نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۹۹,۳۱۴ نتیجه (۰.۰۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (389 K) مقایسه تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته‌های... https://jsmed.ut.ac.ir/.../article_24142_f954a3c68f162beb4bd3c4... ۱۳۹۵/۹/۷ -  2 –اصغر نورستهعلی.8 دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان ییکارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشکارشناس ارشد آسیب شناسی ورزش ..33اد دانشگاه گیلان،اد دانشگاه گیلان،استاست ..22دانشیار...  
PDF رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_676_cff9eb3ad1f87885b7fca... ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  هم و موفقيت شغلي كاركنان رابطه مستقيم معني پيرسون بين انگيزه ورزش از 0/390انگيزه ورزش دداري مشاهده شد. در ضمن نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان دا...  
PDF ویژگی های روان سنجی پرسش نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی... http://jpmm.miau.ac.ir/.../article_2283_4d4c009c2e1642ca6d2d22e... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  کشوري در رشتهجامعه آماري پژ اي تصادفی از سال بودند. نمونه آماري با استفاده از روش خوشه 53تا 81و در دامنه سنی گوناگون هاي ورزشی فوتبال، والیبال، بوکس، تکواندو، جودو،...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/download/16150/12911 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  د انشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، د انشکد ه علوم ورزشی، د انشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 3.د انشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، د انشکد ه ادبیات و...  
PDF متن کامل (PDF)-ajaums دانشگاه علوم پزشکی ارتش http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-281-fa.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۴ -  کون فو و تای چی دو نمونه از اين دست ورزش ها بـوده انـد کـه سال قبل از ميلاد برمی گردد. در ميان 3333پيشينه آن ها به يونانيان، هروديکيوس اولين شخصی بوده است که...  
PDF ثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه-وب سایت دانشگاه علوم... http://salmandj.uswr.ac.ir/.../samanlove-A-10-278-75-6e546eb.pd... ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  کنش های ورزشکار بودن (نداشتن فعالیت ورزشی منظم حداقل 3روز در عمدی اشاره به فرآیندهای تلاش مدار و مقصودنگر زندگی فرد هفته در 6 ماه گذشته)، مصرف دارو (عدم مصرف منظم...  
PDF اصل مقاله (948 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1921_27d2b1b96d8031e2192b... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  استفاده شد نتایج نشان داد، عوامل داخل زمین و خارج زمین هر دو رابطه معناداری با تصویر برند ورزشکاران داشتند. :ها یافته بیشترین و 1/90و 1/03بعلاوه، مشخص شد عامل سبک...  
PDF اصل مقاله (428 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_30_90917f8b3fa85cc148426... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  شناسـی ورزشـی و حرکات اصلاحی، دانشـکده تربیـت بدنی و علـوم ورزشـی، دانشـگاه گیلان، رشـت، ایـران؛ آدرس: قـم، 54 متری صـدوق، 02 متری امـام حسـین (ع) غربی، 03 متـری مفتح...  
PDF دانلود فایل : نشریه سروش سلامت شماره 3 .pdf ( 3409KB )-دانشگاه علوم... https://zpmc.sbmu.ac.ir/.../نشریه سروش سلامت شماره ۳ .pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  بدون علامت بوده و تنها با بررسی سلول ریزش کرده از دهانه ی رحم (تست پاپ 8931بهار سوم، شماره روش سلامت ، سال دومسورزشی -فصل نامه ی علمی 3 در مراحل اسمیر)...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384262.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  8شماره پژوهش در ورزش دانشگاهی آموزش عالی در استان سسات ؤمصنعت ورزش و موانع و راهکارهای ارتباط  مرکزی 3، اکرم کمانکش2عابد حقدادی ،1زاده اسفندیار خسروی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.