نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۹۸,۶۹۰ نتیجه (۰.۲۰۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF راهنمای تدریس درس سلامت و تربیت بدنی ششم - 3.02 مگابایت-پایگاه... http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../001-136-C74-24.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  و فعالیت جسمانی بر کنترل وزن و سلامت بدن 3ــ1ــ2ــ آگاهی از نقش تغذیه مطلوب و فعالیت جسمانی در جلوگیری از بیماری ها 3ــ2ــ1ــ آشنایی با بهداشت فردی در محیط های ورزشی 3ــ2ــ2ــ...  
PDF نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور.pdf... http://khorasanrazavi.msy.gov.ir/.../14783398831281t4167s20s27j... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  شوندنامه مید مؤثر در حوزه ورزش که مشمول این نظامسایر افرا( 6 ١رویکردها -3ماده تهذیب و تربیت ورزشیضرورت توجه به همه ابعاد - صدور انقلاب از طریق ورزشکاران...  
PDF بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1983_7039ad550ffe539b... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  )0931آقاپور و همکاران، هایی جهت گسترش ورزش استراتژیعلاوه بر مصوبات و راهبردهای ذکر شده، اقدامات و مطالعاتی نظیر تدوین آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و...  
PDF متن کامل [PDF 446 kb]-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/sbs/article-1-230-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (3) است پاسخ هاي متابولیک و فیزیولوژیک ورزشکارانی که در ماه رمضان به ورزش کردن ادامه می دهند، ارتباط . (4-6) دارد اثر گرسنگی بر متابولیسم انرژي در بدن...  
PDF شناسایی موانع شرکت زنان 20 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیتهای... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac... ۱۳۹۵/۸/۲۲ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF اصل مقاله (178 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac0b77... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  %040 2 %44 قهرمانی استانامکانات پایگاه ورزش 3S %403 4 %45 های ورزشی قهرمانی استانبندی رشتهمعیارهای اولویت 4S %400 2 %32 اثرات کمیت معلمان ورزش ( کلیه مقاطع تحصیلی)...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../pdf_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40d7bd... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض جانبی آ نها در... http://jfmh.mums.ac.ir/.../article_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF اصل مقاله (409 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_43_95db6432c38cd049c3e0d... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  la te nosredneH-2 دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2931نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 22 که موجب تجمع لاکتات می شوند، رادیکال های آزاد را افزایش داده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.