نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۹۹,۳۱۴ نتیجه (۰.۰۹۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (409 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_43_95db6432c38cd049c3e0d... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  la te nosredneH-2 دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2931نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 22 که موجب تجمع لاکتات می شوند، رادیکال های آزاد را افزایش داده...  
PDF ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک-دانشگاه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60768_dc3fb83e436482ec602b4fc4... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  liamtoh@ilalajdijdam 36588474225 نويسندة مسئول : تلفن :  1395بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی، 268 مقدمه است. برخلاف اطلاعا و دانش بر...  
PDF اصل مقاله (198 K)-دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_21960_f5ebf3acc844dbb96acc5d75... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  liamE 23731732190 :تلفن : نويسندة مسئول -11 9831 تابستان، 5 ورزشي، شمارة مديريتية نشر 63 مقدمه بخشي از منابع انسـاني را داوطلبـان . ها و جامعه، منابع انساني...  
PDF طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_131_26d28b823f91bdb4f262... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  درونی و بیرونی آن است هاي قابلیت ،ها با آگاهی از سطوح شغلی، مهارت مدیر می تواند. گیردورزشی و امکانات را در بر می عقیدة به( 0931ر،کشک؛ قاسمی) .کارکنان، وظایف و...  
PDF اصل مقاله 724.77 K-نیروی انتظامی http://tps.jrl.police.ir/.../article_92412_8c5efacf1efd3060c205... ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  1112، مور و همکاران2112 آگاهی مردم از ضرورت پرداختن بذه ورزش همیذانی و فوایذد آن را از علذد اصذلی مذاقی و سذال و 81میلیارد نفر از مردم بذزرگ سذال جهذان (...  
PDF اصل مقاله 888.78 K-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_97209_6e52e3c41ddf76ae7b49302... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  دکتری مدیریت ورزشی2مه طباطبائی، تهران، ایران، ، دانشگاه علامدیریت و حسابداری ةدانشکد. استادیار، 1 ز . دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر مرک3تربیت بدنی و علوم...  
PDF تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین،... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../z_taher-A-10-661-2-dfafb80.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  آوری شد جمع داری کاهش و ها بلافاصله پس از جلسات کنترل و ورزش مقاومتی متوسط و سنگین به طور معنی تمام آزمودنیدر نسبت به روز قبل از ورزش ،انرژی مصرفی روز پس از ورزش...  
PDF ورزش و اختلاﻻت عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی-دانشگاه علوم پزشکی... http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5241-en.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  p=0/310)بود ( ترنامطلوب) كمتر يداريطور معنكردند، بهيكه ورزش م طور كردند، بهي ميروادهيا فقط پيكردند و يورزش نم كه يدادند، نسبت به گروهي را انجام ميروادهيها به جز پر...  
PDF تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانشجویان با تاکید بر سرمایه های... http://jhss.ir/afile/7-31-2019_3-13-52_.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده 583گیري کوکران تعداد باشد که با استفاده از فرمو نمونهمی5931تحصیلی محور، گرایش به ورزش، نگرش باه رهنگی ورزش دار بین هر ی از...  
PDF اصل مقاله (402 K) ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_121_347ba6d0ef227079ce74... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  سالن هاي همگانی را شامل ورزش ورزش 3ریچارد مول ،نظران برخی از صاحب. داند هاي تفریحی یا آمادگی جسمانی می فعالیت ،جسمانی در محیط طبیعی و دانند که تحت هر شرایطی قابل اجراء...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.