نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۸۴,۱۰۰ نتیجه (۰.۱۸۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (409 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_43_95db6432c38cd049c3e0d... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  la te nosredneH-2 دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2931نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 22 که موجب تجمع لاکتات می شوند، رادیکال های آزاد را افزایش داده...  
PDF ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک-دانشگاه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60768_dc3fb83e436482ec602b4fc4... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  liamtoh@ilalajdijdam 36588474225 نويسندة مسئول : تلفن :  1395بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی، 268 مقدمه است. برخلاف اطلاعا و دانش بر...  
PDF اصل مقاله (198 K)-دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_21960_f5ebf3acc844dbb96acc5d75... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  liamE 23731732190 :تلفن : نويسندة مسئول -11 9831 تابستان، 5 ورزشي، شمارة مديريتية نشر 63 مقدمه بخشي از منابع انسـاني را داوطلبـان . ها و جامعه، منابع انساني...  
PDF شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض جانبی آ نها در... http://jfmh.mums.ac.ir/.../article_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_131_26d28b823f91bdb4f262... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  درونی و بیرونی آن است هاي قابلیت ،ها با آگاهی از سطوح شغلی، مهارت مدیر می تواند. گیردورزشی و امکانات را در بر می عقیدة به( 0931ر،کشک؛ قاسمی) .کارکنان، وظایف و...  
PDF تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین،... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../z_taher-A-10-661-2-dfafb80.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  آوری شد جمع داری کاهش و ها بلافاصله پس از جلسات کنترل و ورزش مقاومتی متوسط و سنگین به طور معنی تمام آزمودنیدر نسبت به روز قبل از ورزش ،انرژی مصرفی روز پس از ورزش...  
PDF دانلود فصلنامه سوتو ( شاره 3) http://shktoa21.com/ uploaded files/Soto3-lq.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  هفتمین کنگره علمی ، فرهنگی ، ورزشی کانگ فو تو آ 12 معرفی اعضای اندیشکده جهانبان شاهرخ گلابی 52 62 72 92 13 33 53 ایستاده بر جهان معرفی چهره برتر ریاضیات جهان،پروفسور...  
PDF دریافت فایل-پرتال وزارت نیرو http://sport.moe.gov.ir/.../بررسی-اثرات-متقابل-ورزش-و-فرهنگ ۱۳۹۷/۷/۱۵ -  6631 ي رزش نیزنزول خواهدکرد وباتغییرنظام تولید، روابط اقتصاد است ضمن نشان دادن رفرهنگی قاد مناسبی هاي تواندزمینه میمهیا کند، رادرجامعه هاي زمینهورزش قادر است...  
PDF موانع پیش روی اقتصاد صنعت ورزش ایران https://jmss.ir/download/5259 ۱۳۹۸/۴/۲۱ -  با توجه به گرایش رو به رشد ورزش در جوامع، یکی از فرصتروزافزون به اهمیت آن افزوده می به طور ). بدون خط مشی مشخص و بررسی ۵931باشد (شریفیان و همکاران، های ورزشی...  
PDF دانلود اصل مقاله http://jmss.ir/download/5259 ۱۳۹۸/۴/۱۵ -  با توجه به گرایش رو به رشد ورزش در جوامع، یکی از فرصتروزافزون به اهمیت آن افزوده می به طور ). بدون خط مشی مشخص و بررسی ۵931باشد (شریفیان و همکاران، های ورزشی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.