نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۷۶,۵۷۸ نتیجه (۰.۱۴۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF بررسی اثر ورزش و تجويز مزمن ناندرولون دکانوئيت بر ميزان بيان کانال های http://feyz.kaums.ac.ir/.../sayyadi-A-10-176-861-4f7d559.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  سرعت 01مدت ازای هر روز به مدت دقیقه به 5قه، از روز سوم الی پنجم دقی 53که در روز پنجم مدت ورزش به طوریهب؛ شدورزش افزوده می متر در 51یافت، ولی سرعت دستگاه تردمیل دقیقه...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان-دانشگاه... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_488_87a1cee06f5599bceec88f1c8... ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ -  گردید ال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان ؤس 23پرسشنامه شامل ها و آزمون آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین ها ازبرای...  
PDF مفهومسازی ژئوپلیتیک ورزش-انجمن ژئوپلتیک ایران http://iag.ir/journal/archive/item/download/217 ۱۳۹۶/۴/۲ -  جوانان و ديگران در عرصه ورزش، ساختارهاي اجتماعي را تقويت كنيد م ملل كمك كنيد و ارتباطات اجتماعي را ارتقا دهيد و به حل مناقشات بين مردم، جوامع و تما (. 683 :6002...  
PDF چکیده مقایسه عملکرد دولت نهم با دولتهای قبل در حوزه وزارت علوم ،‌از... http://www.iust.ac.ir/files/site1/pages/gozaresh_88_3_5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  هیئت علمیاجرایی کرد 3 تدوین اساسنامه فدراسیون ورزشهای دانشگاهی کشورهای حاشیه دریای خزر 3 تدوین و ارایه طرح بازارچه های دانشجویی 3 طرح فضاسازی قرانی 3 طرح راه اندازی...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  این شواهد نشان 31( گرفته در کشور ما نیز در این زمینه تاکنون موفق صورت های مناسبی برای توسعۀ ورزش همگانی یاستسو اندنبوده اتخاذ و اجرا نشده است. ورزش همگانی داری...  
PDF دانشگاه الزهرا س دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی پایان نامه جهت اخذ... http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/1_Afsaneh Koushafar.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  انجام شده و جامعه آماري آن زنان و مردان ورزشكار حرفه اي مي باشد كه در نفر براساس جدول مورگان و 191نفر كه تعداد 083 حجم جامعه آماري. هاي ورزشي فعاليت دارند در اين تحقيق...  
PDF تاثير ورزش بر تغييرات يادگيری متعاقب استرس-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/.../rahmani203-A-10-1900-1-5f29460.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  سال تاثیر ورزش بر تغییرات یادگیري متعاقب استرس *3، ناصر نقدي 2، رسول حمایت طلب 2، محمود شیخ 1احمد رحمانی دانشجوي دکتري رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران،...  
PDF شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران http://jarsport.ir/.../شناسایی-عوامل-موثر-بر-حضور-تماشاگران-در-... ۱۳۹۸/۵/۲۶ -  همکاران، مؤثر قهرمانی ورزش در هاشرکت گذاریسرمایه در ).93 تماشاگران حضور بر مؤثر بررسی عوامل مستقیم به طور به که از جمله تحقیقاتی توان به موراد زیر اشاره کرد:پرداخته...  
PDF اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری مطالعه... http://urs.ui.ac.ir/.../article_20038_438ec786aa11972ea38967890... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  فهبر مجموع متغيرهاي اقتصادي و همچنين بر هيچ يك از مؤل اماكن ورزشي، اثرات اجتماعي، اثرات اقتصادي، محيط شهري هاي كليدي: واژه 2931 بهار، شانزدهماي، سال...  
PDF گزارش فنی از پروژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/Portals/19/ _1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.