نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۷۶,۵۷۸ نتیجه (۰.۱۵۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF تاثیرآموزش تغذیه به تنهایی و توام با برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت... http://jmums.mazums.ac.ir/.../mousavi-A-10-29-200-3183c4d.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  03مدت ه بار در هفته ب 3، (ضربان قلب ذخیره تحقیق نظارت مستقیم یکی از اعضای تیم تحت قهیدق هفته اول 2ر به این ترتیب که گروه ورزش د . شد اجرا درصد ضربان 06 دقیقه با شدت...  
PDF اصل مقاله (1180 K) تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1399_a29c9a6f56699c6f50... ۱۳۹۸/۲/۶ -  hs :liam - E 37465438190 * نویسنده مسئول: تلفن: ورپضایی و صالحیر بنیادداده رویکرد با ایران ورزش صنعت توسعة بر مؤثر عوامل تحلیل 09 مقدمه...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  شهرزاد نيري، مرجان صفاري، فاطمه د يو، تلويزيون و مطبوعـات در ورزش مقايسه وضعيت موجود و مطلوب نقش راد 93 از ديدگاه صاحبنظران نژاد، دكتر عبدالحميد احمدي، دكتر محمد...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  هست هدف این نشریه گردآوری مطالبی در جهت کمک و یاری به علمی کردن ورزش در محیط دانشگاهی و جامعه است. 1394 زمستان، سومشماره ،سال اول دانش، ورزش، توسعه...  
PDF ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../O7.pdf ۱۳۹۷/۲/۷ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  این شاس با علائم متفاوت ام .درمانی استفاده نمایند سیاسکلروز پلیمولت ستایتعادل ا برنامه ورزش در آب مهارت شنا 33332990314اطلاعات نویسنده مسئول. تلفن:  
PDF به نام خداوند بخشنده ومهربان http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=b24c82ffb9981390d1d... ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  و فعالیت جسمانی بر کنترل وزن و سلامت بدن 3ــ1ــ2ــ آگاهی از نقش تغذیه مطلوب و فعالیت جسمانی در جلوگیری از بیماری ها 3ــ2ــ1ــ آشنایی با بهداشت فردی در محیط های ورزشی 3ــ2ــ2ــ...  
PDF دانلود گزارش تخصصی 1 http://www.armanedu.ir/wp-content/.../گزارش-تخصصی-1-2.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  دهه سه کارنامه در پرورش و آموزش های برنامه دیگر اب مقایسه در مدارس ورزش گرچه مسیر این در نوآوری کمترین با و ایستاده را جاهایی خود ساله 13 مسیر در و بوده برخوردار ای...  
PDF تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپشده در نشریات علمی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1059785.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  صص 6931 مرداد و شهریور،. 43شماره مطالعات مدیریت ورزشی ـ علمی نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت مقالات روند و محتوا تحلیل پژوهشی 4، فریده افروزی3، یاسر صفار2،...  
PDF چکیده: مقدمه: تعریف ورزش و تندرستی :-http://www.abfasb.ir http://old.abfasb.ir/userdata/asnad/tasir.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  اعتماد به نفس می گردد زیرا افراد افسرده یا ورزش احساس رضایت باطنی شخص را بالا . اعتماد به نفس ندارند یا میزان آن در انان بسیار پایین است ورزش در درمان بسیاري ( 6831فراهانی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.