نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۷۶,۵۷۸ نتیجه (۰.۲۰۴ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (320 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_954_7b31254c8f5e1f2d85c... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  در برخي منابع . هـدف ورزش همگـاني دانند معادل ورزش همگاني مي را تامين و زندگي آن هـا آن است كه سلامت همه انسان ها را (. سياسـت ورزش همگـاني 2831را بهبود بخشد...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1087-357010.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  9309 ،(گائینی مواجه کندتواند نظام فرهنگی جامعه را با مشکل که غفلت از آن می اسی، موانع مشکلات سیتوان به میوجود دارد که موانعی در راه گسترش ورزش زنان در بسیاری از...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130930153717-9763-174.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است بـا توسـعه داند كـه متناسـب هاي گردشگري مي گردشگري پايدار را شامل تمام گونه 3ليو . هاي گردشگري اسـت ترين گونه...  
PDF فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعة ورزش همگانی در... http://res.ssrc.ac.ir/.../article_1183_c53bff097a5c085c9b6c68b9... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  .. فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب افراد جامعه در ةکه با کمترین هزینه برای هم داندمی هاییورزشهمگانی را هایورزش) 3002( ی سلامت جسمی و روح ،بهداشت یارتقا...  
PDF بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1983_7039ad550ffe539b... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  )0931آقاپور و همکاران، هایی جهت گسترش ورزش استراتژیعلاوه بر مصوبات و راهبردهای ذکر شده، اقدامات و مطالعاتی نظیر تدوین آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و...  
PDF تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yMzM2Jl9h... ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ -  2831)سند راهبردي، ني، رواني و اجتماعي، جزء پيشرفت انسان در ابعاد جسما اهداف ورزش قرار گرفته و اين انگيزش پيشرفت زير بنايي كرده كه را براي رشد رفتار رقابتي در...  
PDF اصل مقاله (839 K) موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار-سایت... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2851_46da4978cdf340d6e0dd... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  أتدر کشور ی این ورزشفدراسیون ملّ کوتاهی دارد این ورزش تاریخچه نسبتاًاگر چه یکی از ترین و گسترده اما، )2302امیرتاش، ( ه شهرستان سبزوار بهای ورزش ترینمحبوب باز در...  
PDF اصل مقاله (844 K) رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی... http://res.ssrc.ac.ir/.../article_415_3e203979625642b1be4c8de29... ۱۳۹۵/۱۰/۵ -  پاییز و زمستان 7شماره ژوهش در ورزش دانشگاهیپ های ورزشی رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم دانشگاهی 3سید رضا حسینی نیا ، 2حسن...  
PDF اصل مقاله (1018 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4293_71e37f06e467ddd27c4... ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -  Abstract 82 1335 زیي)، پا15 یاپي(پ 3در ورزش، دوره چهارم، شماره یرفتار سازمان تیریمطالعات مد مقدمه های ورزشی بزرگ و پیچیده مانند وزارت ورزش و سازمان یابی...  
PDF اصل مقاله (1094 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_916_22c9f44a3e02d47e98b86714... ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  )391 ،9831 متین،( رشد گرایش مردم به بهروواین روند کم است بسیاربه ازای هر نفر در ایران نسبت به سایر کشورها ن ینیازمند مشارکت خیرشدت به ،دهد که دراین حوزهورزشی نشان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.