نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۷,۴۶۴ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  www.90.tv
جست و جو تنها برای  www.90tv.ir
نتایج علمی
PDF  11-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130123120946-9563-11.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۷ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ³Ø¦e KTñ«...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085917-9723-94.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -  ir /© ²B¢z‾Aj nB¼z‾Aj # #»´¼:K »:‾»¦î /90.2.20 :xo½mQ Ç 89.11.26 :S2B½nj /»®¼§BM »wB®{¬A°n tB®{nB_ ## ##¨ Øk:« »í¼Kn ³ªJBK ²k¼ña S«Àw ° ¤jBíT« »T¼~h{ k{n...  
PDF تحلیلی بر وضعیت شهروندی در شهر تهران: نگاهی بر مدیریت شهری ملیحه... http://www.jss-isa.ir/.../article_23390_90c3674886c37ce7a8ece05... ۱۳۹۶/۹/۷ -  عملی شود، به دست نیامده استهاي آگاهی کامل از موضوع که منجر به طرح برنامه اتفاِق نظري در باب مطلوب بودن مفهوم، هنوز توافق کامل بر سر کـاربرد آن وجـود نـدارد، چـرا...  
PDF -مقالات-Creating brand equity in the Chinese clothing market The... http://gigapaper.ir/.../Creating brand equity in the Chinese cl... ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  Hawley, (2009),"Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China", Journal of Product & Brand Management, Vol. 18...  
PDF COMMUNICATION POWER-شهرداری کلانشهر تبریز http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/.../COMMUNICATION POWER.pdf ۱۳۹۵/۱/۱ -  And so, to name the people and institutions who are the co-producers of this work is not a matter of courtesy, but of accuracy in signing the book. My first...  
SID.ir | CONSTRUCTING WOMEN’S IMAGE IN IRANIAN TV COMMERCIALS-پایگاه... http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=239008 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -  To achieve this objective, 90 TV commercials were studied using specific categories and then, 7 TV commercials were analyzed in-depth on the basis of Laclau and...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121231090621-9613-24.pdf ۱۳۹۲/۸/۷ -  1 moc.liamg@١idammahomijahila/دانشگاه تهرانعلی حاجی محمدي، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه. 2 ٢ Constructing Women’s Image in Iranian TV...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130203082412-9443-6.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121210075856-9531-37.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF تعیین چارچوب صلاحیت های مورد نیاز مربیان و استادکاران معلمان آموزش... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-135-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  بیه منظیور گیرن تدریس به کار در نمایند تا بتوانند آن را روز ی نوین، بهها تکنولوژی یی را هیا ، بایید دوره ای حرفیه ، مدرسان فنی و ها و مهارت ها دستیابی به این قبیل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.