نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۷,۴۶۴ نتیجه (۱.۷۷۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  www.90.tv
جست و جو تنها برای  www.90tv.ir
نتایج علمی
PDF بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی و حرفهای غیر رسمی از دیدگاه... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-33-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  یکی از ضعف اند، در توسعه این است که برای پرورش نیروی انسانی خود از غرب الگو برداری کرده زش خود را با شرایط جدید طور منظم نظام آموهحالی که کشورهای صنعتی غرب ب ها...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085932-9723-105.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ -  70Ç57 ,1390 jAjo« Ç 164 ²nBª{ Ç ©Tv¼M ¤Bw ¬Coo¼v$U °¤°q‾¬Bñ«°¬B«p-BLUnA ¶p±e soltanibairami@Anjomedu.ir /EFGHI »®¼ªi ¨B«A »zµ°sQ ° »{p±«C —vwÆ« ,»‾CoD ¨±¦î ° o¼v[U ºoTj...  
PDF efdffff0a09d7821c2b4ae5a5bc7bfeb.pdf-ICDST https://dl.icdst.org/.../efdffff0a09d7821c2b4ae5a5bc7bfeb.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  Ottakar’s – interpreting financial statements . . . . . . . . . . . 90 Alternative theoretical perspectives on financial statements . . . . . . . . . 94 Social and environmental...  
PDF متن کامل (PDF)-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-33-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  یکی از ضعف اند، در توسعه این است که برای پرورش نیروی انسانی خود از غرب الگو برداری کرده زش خود را با شرایط جدید طور منظم نظام آموهحالی که کشورهای صنعتی غرب ب ها...  
PDF ریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115090000-9723-125.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -  102Ç95 ,1390 o´« Ç 166 ²nBª{ Ç ©Tv¼M :xo½mQ Ç 90.1.29 :S2B½nj /n±‾ ¨B¼Q ²B¢z‾Aj ,»«ÀwA ¨±¦î ° RB¼´§A ²°o£ »ª¦î RF¼µ ±rî ¥IÇî ¬B¼Ç« {BLUnA ° ±ewnA nBYC c¼/±U ° ³ª]oU...  
PDF http://lib.ommolketab.ir-موسسه ام الکتاب ، مرکز تحقیقات قرآن http://ommolketab.ir/.../oxah7js5bcwj1lcvyxirjfg5liqdxi.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۰ -  shape but none of its nuance or soul. A screenplay is different. A screenplay is the entire experience of a movie or a TV episode – all the sights and sounds, all...  
PDF بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزشهای فنی و حرفهای در بخش صنایع؛ مطالعه... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-187-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  در پی ای سابقه یطور ب ها بههای علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزشپیشرفت ای از اهداف ملی بیشتر های آموزش فنی و حرفهبرنامه ۀتا آنجا که توسع گسترش یافت ر سه...  
PDF متن کامل [PDF 384 kb]-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-200-fa.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  کنندهشرکتدرآمدهاي افراد سطح است. آنچه گفته شدهگرفتهاي در نظر هاي فنی و حرفهبراي آموزش (9002، 2نگوین از جایگاه و وضعیت مناسبی در نظام آموزشی هاآموزشکه این کندمیایجاب...  
PDF دانلود رایگان مقاله http://iranswitching.ir/.../Single-Switch-ZVZCS-Quasi-Resonant-... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  A flyback converter has been generally applied to the switched-mode power supply (SMPS) for 75-W TVs. However, the flyback converter needs a snubber circuit to...  
PDF -دانشگاه ع.پ اصفهان https://emrc.mui.ac.ir/.../normal_values_of_thyroid_gland_in_is... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  (P = 0.03) and also between mean TVs of the second and the third (36-45 years) groups (P = 0.026). o t a l _ T h y r o i d _ V o l u m e sex: 1 Figure 3.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.