نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۷,۴۶۴ نتیجه (۱.۰۲۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  www.90.tv
جست و جو تنها برای  www.90tv.ir
نتایج علمی
PDF -دانشگاه آزاد واحد نجف آباد http://jfl.iaun.ac.ir/.../article_69282_3f664fcea535cd6588bbee1... ۱۳۹۷/۷/۳ -  Good proficiency in English helps students in the present study and in their future careers. To date, only a few studies have been conducted to examine English...  
PDF نیای مجازی »به روز« م یشود-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283537400091.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  بینندگان می توانند از طریق سایت های در هم ـه جوان ـب باع ـث افزایش س ـرعت و ش ـفافیت در وی در پاسخب ها ین سوال که تعامل چگونهب رقرار م یشود، Brooz.tv، Brooz.ir و ایمی...  
PDF -دانشگاه تبریز https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_9122_6fcf80ccba4ec73626f... ۱۳۹۸/۸/۵ -  s.moosapour@scu.ac.ir Abstract: In this paper, a dynamic sliding mode controller with fractional order sliding surface based on backstepping algorithm is designed...  
PDF ای خالی زنان نامدار در سریا لهای تلویزیون-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283534080031.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۴ -  شنبه 23 اردیبهشت 1391 رادیو و تلویزیون TV@jamejamonline.ir 3 و پیک آشنا در افق رسانه تشکیل شورای کتاب در تلویزیونر ونمایی از نگارستان جای خالی زنان نامدار در سریا لهای...  
PDF اتادور در راه شبکه یک-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283536650031.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۴ -  ا ین سریال به سفارش موسسه ناجی هنر این فیلم تلویزیونی س ـال 90 به س ـفارش شبکه دو تهیه علی زاهدی، تهی هکننده این برنامه ضمن اعلام این خبر به تولید م یشود و مراحل...  
PDF متن کامل [PDF 306 kb]-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-262-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  کدل نفر می 090آنها کل تعداداستا ) که و ا ضای هیا میرا ررهنگی، صنایع دستی و گردشگریتجار ، سازما جهاد کشاورزی، ی استا خراسا شیا ی). گروج سوم شامل آمدوزش دیددگا سدازما...  
PDF بررسی تأثیر دورۀ آموزشی مدیر آموزشگاه بر عملکرد مدیران آموزشگاه های... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-110-fa.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  D ow nl oa de d fro m fa sln am eh .ir an tv to .ir a t 1 3: 46 IR ST o n Su nd ay D ec em be r 1 st 2 01 9 ‌20 ...رانیآموزشگاه بر عملکرد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170923153728-9873-95.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  //01 / 2')345 678'90:;< !"#! !"#$ %!& '( )*+" ," -."(/$ 0 1(23( 4#5" ,67#68 0 9#:;7( )$/" <,=>#?@ 1/.@ .& 1#.A=B( . C'D( <#*D0#& E* 0 ,F%G* <H2=I"...  
PDF ارائۀ الگوی پارادایمی بازسازی و بهسازی نظام استاندارد مهارت بر اساس... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-188-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  بر اساس مادوش بيشتري برخوردار مي اي از طريق افزايش دانش و مهارت با منظور گسترش شايستگي حرفه مکلف است به و ءنگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي...  
PDF -دانشگاه الزهرا(س) http://lib-edpsy.alzahra.ac.ir/.../get_file?uuid=05fa4353-6b8d-... ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  htmlCitations: What is This? - May 9, 2012OnlineFirst Version of Record - Apr 29, 2013Version of Record >> at Central Library Alzahra Univ on...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.