نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۱ نتیجه (۱.۷۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(شعبه اصفهان) http://akhlagh.morsalat.ir/.../article_67534_66e631610b9b26624a... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  عهاملی کهه موجهب می کنهد فریبکهاری بافی بهه مها کمهک می است. مصهه» بافی مصه«خودمان را حفو کنیما نوعی اک درگیری با وجدان رهایی یابیم. خود را توجیه کنیم و به...  
PDF سیاست ممیزی در دوبلة رسمی در ایران: موردپژوهشی سهگانة... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1077206.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  ییزیجژژا یژژز مژژی دسژژ مو ژژواات اشژژاره دارد یسژژازهیسوسهدوب ژژا رانیمژژ و نژژ گانیگواز تژژ مصژژاضبه بژژا پژژن ،یژژطر از ایافرژژه بیژژ ژژای لب ژژ مژژرتبر پهو...  
PDF مبانی اولیه نگارش اختراع-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://patent.iums.ac.ir/files/patent/files/مبانی_1.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  بیولوژیک خلاف موازین شرعی طرح ها، قواعد و روش های اجرای فعالیت های ذهنی 23 LUFESU ادعاها شرح اختراع قسمت فنی قسمت حقوقی برگه اختراعاجزای ri.tnetaPnarI.wwwموسسه...  
مقاله ارایه روشی جهت تشخیص و رهگیری مردمک در ویدیو-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-ELECONFK03-ELECONFK03_127.ht... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  . com/Ehs an-Shahnazi/ ... http ://www. aparat . c om/mec hatronic ... علم سنجی و رتبه بندی مقاله مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است: دانشگاه آزاد اسلامی...  
مقاله ارایه روشی جهت تشخیص و رهگیری مردمک در ویدیو-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-ELECONFK03-ELECONFK03_127=ار... ۱۳۹۷/۷/۱۶ -  همکاران: طراحی _ پیاده سازی دو ساختار خط ... https ://github . com/Ehs an-Shahnazi/ ... http ://www. aparat . c om/mec hatronic ... علم سنجی و رتبه بندی مقاله مشخصات...  
PDF Gramatica del idioma mundial Ido http://www.ido-vivo.info/curso1.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  Con todo ello, no me ha guiado otro fin que el de ofrecer algo útil para contribuir al fomento de la comprensión y amistad entre los hombres de buena voluntad. Si...  
  PDF (چارت آموزشی) سرفصل های آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی - ویژه مراکز... http://bayanbox.ir/download/.../TEFL-TTC-BA.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را برنامه درسی دوره کارشناسی...  
PDF آموزش علوم اجتماعی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019101398524744456781.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ١ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را برنامه درسی دوره...  
PDF آموزش زیست شناسی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019102498439576456778.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را درسیبرنامه یست...  
PDF مشاوره و راهنمایی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019102685448504456785.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را درسیبرنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.