نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۵۱۰ نتیجه (۱.۷۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بخش سوم 076-125-C471-8.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../076-125-C471-8.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  فتوگرام ها در واقع چیزی جز سایٔه اشیای مختلف بر روی کاغذهای عکاسی نیستند. در این شیوه از هر شیء یا وسیله ای می توان فتوگرام تهیه کرد. با گذاشتن این اشیاء به طور...  
PDF مقدمه 000-064-C210360.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../000-064-C210360.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  بستۀیادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی ri.udem.dccovt.www می توانید از عناوین آن مطلع شوید. امیدواریم با تلاش و کوشش...  
PDF هندسه ترسیمی C487-5.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/.../C487-5.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  اىرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش (شهىد موسوى) تلفن: 9ـ16113888، دورنگار: 66290388، کدپستى: 9537474851، وب ساىت: ri.hcs.pahc.www مدىر امور فنی و چاپ:  
PDF بخش ششم 098-119-C452-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../098-119-C452-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  کلیدی و خاصیت افزایش خودکار هر جدول می تواند یک فیلد کلیدی داشته باشد که برای اطمینان از تکراری نبودن رکورد در جدول استفاده می شود. عبارت YEK YRAMIRP برای تعریف فیلد...  
PDF 501 کارگاه کارآفرینی و تولید طرح کسب وکار همۀ افرادی که... http://chap.sch.ir/sites/.../105-128 C110224.pdf??download=1 ۱۳۹۵/۷/۱۰ -  طرح کسب وکار، سند مکتوب و منظمی است که روش اجرای فعالیت یک کسب وکار را در یک دورۀ زمانی مشخص بیان می کند. به بیان ساده، طرح کسب وکار، نقشه اي است که مسیر حرکت...  
PDF بخش اول 001-024-C497.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/.../001-024-C497.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  زمانى که یک کاربر برنامه اتوکد را اجرا می کند، چندین نوار ابزار را که معمول ترین فرمان هاى مورد نیاز را در خود دارند در کناره هاى محیط نرم افزار مشاهده می کند.  
PDF بخش نهم 191-216-C613-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../191-216-C613-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  مثًلا ممکن است جمجمه به علت فشارهایی که هنگام زایمان به سر جنین وارد می شود متورم باشد که پس از مدتی خود به خود خوب می شود. بیشتر بدانید براساس پیمان جهانی...  
PDF بخش اول 001-024-C497.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../001-024-C497.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  زمانى که یک کاربر برنامه اتوکد را اجرا می کند، چندین نوار ابزار را که معمول ترین فرمان هاى مورد نیاز را در خود دارند در کناره هاى محیط نرم افزار مشاهده می کند.  
PDF بخش هفتم - 1.24 مگابایت 146-174-C450-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../146-174-C450-2.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  U¼Ê¬ ÆX�U¹ oI×ð r�O�uOÝdá(« ±‡‡ Impressionism ≤‡‡ Edouard Manet ≥‡‡ Edgar Dega ¥‡‡ Pierre - Auguste Renoir µ ‰UÝ —œ ‡‡±∏∂≥©»U?²?�¬ ŸuKÞ ∫ÊuOÝdá(«® t�u( œuK/ ÈU¼výUI�...  
PDF بخش هفتم 146-174-C450-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../146-174-C450-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  ÊUA¹« œdÖ tÐ Ë Áb¹œdÖ @�— Ë —u� ÈÅÁb¹« »Ëc−( eO� U¼Åʬ ÆX�U¹ oI×ð r�O�uOÝdá(« ±‡‡ Impressionism ≤‡‡ Edouard Manet ≥‡‡ Edgar Dega ¥‡‡ Pierre - Auguste Renoir µ ‰UÝ —œ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.