نتایج جستجو
صفحه ۱۶ | ۹۴۷ نتیجه (۱.۵۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (626 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://www.isih.ir/.../article_205_c0bc439759bf32258413b11bc1c9... ۱۳۹۴/۱۲/۷ -  دانشجوی دکترای سیاست تطبیقی، دانشگاه مونیخ آلمان. moc.liamg@dihav.irahgafloZ فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 4، پاییز 4931، ص ص...  
PDF اصل مقاله (410 K) http://www.jpec.ir/.../article_5524_092368bd2c6ef891edad8ebedba... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  T و xylacoire .Tهاي هاي ديگر در منطقه لرستان با ناممطالعه با گونه اين پارامترها با يها، انديس بازداري كواتس، طيف جرمي و مقايسهبا توجه به زمان بازداري تركيب. مشابهي...  
PDF بررسی تاثیر سرمایﮥ فکری بر کارایی نسبی تعاونی های تولیدی، بررسی موردی... http://amf.ui.ac.ir/.../article_19898_d346a8f604fec25c739663cc3... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  فنـاوري، و نیـز سـرمایۀ سـازمانی ماننـد زیرساخت فرهنـــگ، ســـبک رهبـــري و توانـــایی تســـهیم دانـــش [.13]دانستند trawetS .5 eirhtuG .6 notroN & nalpaK...  
PDF (JOIE)-PDF (394 K) http://www.qjie.ir/.../article_36_f698af810f0c50dcc913f9ba78214... ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  Shop Scheduling with Overlapping in Operations Mehrzad Abdi Khalifea, Babak Abbasib, Amir Hossein Kamali Dolat Abadia,∗ a Islamic Azad University, Qazvin Branch,...  
PDF (JOIE)-PDF (113 K) http://www.qjie.ir/.../article_39_7fd08632c9927088c76b876732a21... ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  com Amir Hossein Kamali Dolat Abadi et al./ Layout of Cellular Manufacturing System in Dynamic…. 44 1-Move the machinery in the cell (from one machine...  
PDF اصل مقاله (203 K)-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   https://ijmapr.areeo.ac.ir/.../article_6553_514caebef58cfff928e... ۱۳۹۶/۸/۹ -  ديده براي تغذيه انسان و دام و حتي براي كشت در مزرعه نامناسب خواهند بود آسيبهايكه بذر طوري به. باشد ميمحصول . ناسبي براي سموم شيميايي مورد توجه هستندعنوان جايگزين م...  
PDF اصل مقاله (977 K)-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://ijmapr.areeo.ac.ir/.../article_103622_a92dbfe71fd2e64632... ۱۳۹۶/۸/۹ -  ca-rfir@azrimست الکترونیک: پ ، ... جنگلها و مراتع کشور،مؤسسهدانشیار، -2 ، ایراندانشکده علوم طبیعی، دانشگاه...  
PDF اصل مقاله (341 K)-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   https://ijmapr.areeo.ac.ir/.../article_5280_565bc0a5633f37209b3... ۱۳۹۶/۸/۹ -  باشد مي (eaecaimaL) نعناعيان خانواده به متعلق salaJ )reginnoR( xylacoire sumyhT علمي نام با آلود كرك آويشن اين از كه دارند طبيعي رويش ايران كشور در گونه 81 دارند،...  
PDF اصل مقاله (394 K)-دانشگاه تهران https://ijhs.ut.ac.ir/.../article_56905_752b2bbcfbc114c2f759195... ۱۳۹۵/۱/۵ -  la te irasnAآبیاری منجر شده است ( های مقابله با این مشکل، توسعة یکی از راه که ضمن برآورده کردن کار گیاهانی است و کشت نیازهای اقتصادی، دارای حداقل نیاز آبی و...  
PDF -دانشگاه کاشان http://jns.kashanu.ac.ir/.../article_7784_68186326508b4afb57fb3... ۱۳۹۶/۷/۷ -  However, its application is limited due to wide band gap (3.2 eV and 3.0 eV for anatase and rutile), causing activity only under UV irradiation Abstract The...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.