نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۹۸۹ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF گزارش اینترنت اشیا در حوزه سلامت-مرکز همکاری های فناوری و نوآوری http://citc.ir/uploads/IOT-2-13960927.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  هافرصتبا ورود خود هافناورينیز از این مواجهه مستثنا نیست. این فناوري نیز مانند سایر در مواجهه با این فناوري از شناخت کافی برخوردار کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو...  
PDF ریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212092332-9441-66.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  -= #4I$, .!K()W  ,E ] $((10 Agriculture information system 4- Positive - sum 5- Geographic information system (GIS) 6 -Nuevo San Juan Parangaricotiro...  
PDF شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیتهای فناوری نانو http://sds.journals.sndu.ac.ir/.../article_549_4f1d5e1f7e5152de... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  استساخته واقعیتآید، به این ماو، هم فرصت و هم تادید به شمار میاز نظر نظامی فناوری نانو برای کشور و رودبشمار میتواو دفاعی و بازدارندگی که بکارگیری آو برای کشور یک...  
PDF دانلود فایل : iot-2-13960927.pdf ( 1844KB )-مرکز همکاریهای تحول و... http://cpdi.ir/uploads/iot-2-13960927.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۴ -  هافرصتبا ورود خود هافناورينیز از این مواجهه مستثنا نیست. این فناوري نیز مانند سایر در مواجهه با این فناوري از شناخت کافی برخوردار کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو...  
، صفحه 107-129 PDF دانشگاه تهران-اصل مقاله (141 K) https://journals.ut.ac.ir/.../article_53575_e7f341d9c751e78d094... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
PDF دانشگاه ع.پ ارومیه-پزشکی نوزادان http://research.umsu.ac.ir/uploads/neonatal_medicine.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۰ -  آٖ ٍٕٞٗ ٕ٘ی ثبقس ،.ٔطاوع آٔٛظقی اظ ٘ظط ػّٕی سٛإ٘ٙس ٞؿشٙس ٚ سؼساز زاَّٚجیٗ ٚضٚز ثٝ ضقشٝ اظ وظطر وبفی ثطذٛضزاض اؾز زض ٞعاض سِٛس ظ٘سٜ اؾز ، ثرف ٞبی ٘ٛظازاٖ ٚ ثرف...  
PDF بررسی وضعیت اجرای آیین نامه دورکاری در سازمان بیمه خدمات درمانی با... http://old.ihio.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2420cc44-733b-475d-... ۱۳۹۸/۳/۳ -  تقبل فرمودند از همه عزیزانی که در این تحقیق مرا یاري کردند مخصوصا از همسر خوبم که همواره مشوق .و یاور من بوده است متشکرم همراهی و همفکري این تحقیق با انجامطول...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/4600/4246 ۱۳۹۴/۹/۲ -  The standard questionnaire of EFQM (V-2010) was used to gather appropriate data. The results were compared with those of INPHE. MS Excel was used to classify and...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365229876799... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160828101927-9774-90.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.