نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۹۸۹ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1102_4b1a5c5295ed73e7c963724f... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  ،( نیرتدنمشزرا و بوبحمنیرت هیودا ،یناهج هنوگيا دیئولپیرت زا هداوناخ Iridaceae یم.دشاب نیا هنوگ اب هللاک ياه ،زمرق دنلب و ،رطعم زا ریاس هنوگ ياه نیا هداوناخ...  
PDF اینجا- ایرانی پیشرفت منتشر شده است.-این شماره با همکاری مرکز الگوی... http://www.talie.ir/wp-content/.../4_5935859555731767623.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  www( . 5 پژوهشي –فصلنامه علمي انجمن مطالعات سياسي حوزه 6931 بهار ـ همدانزششماره ـ مپنجسال انجمن مطالعات سياسي حوزه صاحب امتياز: منصور ميراحمدي...  
PDF اصل مقاله (1076 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_64917_130e3847388701b782b... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  University, Lund, Sweden 22220 *Email: mo3065he-s@student.lu.se Journal of Solar Energy Research (JSER) Journal homepage: www.jser.ut.ac.ir...  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/GetFile/926 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF اصل مقاله (141 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_53575_e7f341d9c751e78d094... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی قم http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-191-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ir RESEARCH ARTICLE 295 Ahmad Rahbar a , Leila Riahi a* , Ali Ebraze b , Ahmad Reza Izadi d aDepartment of Health Services Management, Islamic...  
PDF دانشگاه ع.پ اصفهان-Print this article http://ijpm.mui.ac.ir/index.php/ijpm/article/download/.../1730 ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  inwww.ijpm.ir 1396 International Journal of Preventive Medicine, Vol 5, No 11, November, 2014 Dropouts and Social Determinants of Health; Policy for the...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/download/6982/6230 ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ -  ir Review Article ri.ca.umbs@henatsamz پست الکترونیک:زهرا مستانه؛ ی مسئول مکاتبات: نویسنده * پژوهش در دین و سلامت یمجله 55تا 48های ، صفحه1311زمستان...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365769044177... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دو روش... http://zums.ac.ir/.../fatemehmahdavisaeb-A-10-178-1-05c907c.pdf ۱۳۹۶/۵/۳ -  دیگرد محاسبه کاپا توافق بیضر یمهارت هاي طهیح يریکارگ به سطح و ینیبال تیصلاح يها طهیح سطح مورد در ،روش دو نیا جینتا ۀسیمقا جهت با توافق نیتر کم. نسبتا ًضعیف و در دو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.