نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۹۸۹ نتیجه (۰.۲۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://shmis.iums.ac.ir/.../Assessment_on_the_Dissemination_and... ۱۳۹۷/۷/۱۰ -  ir http://www.cjmb.org Assessment on the Dissemination and Knowledge Translation of Medical Students and PhD Students’ Theses in the Year...  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/PDF/926 ۱۳۹۹/۳/۹ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF دانشگاه علوم پزشکی قم-Full Text http://jhygiene.muq.ac.ir/.../browse.php?a_id=191&sid=1&... ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  ir RESEARCH ARTICLE 295 Ahmad Rahbar a , Leila Riahi a* , Ali Ebraze b , Ahmad Reza Izadi d aDepartment of Health Services Management, Islamic...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6366364836421... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF دانلود فایل-رشد فن آوری http://www.roshdefanavari.ir/.../jfilep50636333841225929709.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۵ -  www تاًه ًطزیات دستزسی آساد: ri.ca.tsecir.www رساًی علَم ٍ فٌاٍری: ای اطلاع زوش هٌطمِه moc.narigam.www تاًه اطلاعات ًطزیات وطَر: ri.dis.www هزوش اطلاعات علوی...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی  ایران https://shmis.iums.ac.ir/.../Assessment_on_the_Dissemination_an... ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  ir http://www.cjmb.org Assessment on the Dissemination and Knowledge Translation of Medical Students and PhD Students’ Theses in the Year...  
PDF یافته / دوره چهاردهم / شماره /4 پاییز /91 مسلسل 53 چکیده-دانشگاه علوم... https://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۳ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF اصل مقاله 624.95 K ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع... http://www.iwrr.ir/.../article_41726_23608e0d09f1118a7a911640c2... ۱۳۹۸/۲/۲ -  تسايم بآ ينارمکح بولطم تيعضو ،ليلد نيم ندوب مهارف دناوت مقر ار ينيمزريز بآ عبانم زا تظافح دنيارف یارجا رد تيقفوم یارب طيارش ميظنت راتخاس رگنايب ينارمکح متسيس اريز...  
PDF ارزیابی کیفیت بخش اورژانس بیمارستانهای دولتی خرمآباد براساس الگوی... http://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۴ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF یافته / دوره چهاردهم / شماره /4 پاییز /91 مسلسل 53 چکیده-دانشگاه علوم... http://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۵ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.