نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۰۳۳ نتیجه (۰.۰۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6367082538883... ۱۳۹۷/۶/۷ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160828101927-9774-90.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365229876799... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365769044177... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/download/6982/6230 ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ -  ir Review Article ri.ca.umbs@henatsamz پست الکترونیک:زهرا مستانه؛ ی مسئول مکاتبات: نویسنده * پژوهش در دین و سلامت یمجله 55تا 48های ، صفحه1311زمستان...  
PDF -مرکز تحقیقات استراتژیک http://irfajournal.csr.ir/.../13940908918535000125-F.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۱ -  3, No. 2, Summer 2012, pp. 35-60 Iran and the security of Afghanistan after NATO's pullout Ali Omidi Abstract Security is the main concern or...  
PDF اصل مقاله (1076 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_64917_130e3847388701b782b... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  University, Lund, Sweden 22220 *Email: mo3065he-s@student.lu.se Journal of Solar Energy Research (JSER) Journal homepage: www.jser.ut.ac.ir...  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/GetFile/926 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی با استفاده از نرم افزارهای و... http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-900-187177.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  ،( نیرتدنمشزرا و بوبحمنیرت هیودا ،یناهج هنوگيا دیئولپیرت زا هداوناخ Iridaceae یم.دشاب نیا هنوگ اب هللاک ياه ،زمرق دنلب و ،رطعم زا ریاس هنوگ ياه نیا هداوناخ...  
PDF اصل مقاله (141 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_53575_e7f341d9c751e78d094... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.