نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۹۸۹ نتیجه (۰.۹۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF یافته / دوره چهاردهم / شماره /4 پاییز /91 مسلسل 53 چکیده-دانشگاه علوم... https://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دو روش... http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-150-en.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  دیگرد محاسبه کاپا توافق بیضر یمهارت هاي طهیح يریکارگ به سطح و ینیبال تیصلاح يها طهیح سطح مورد در ،روش دو نیا جینتا ۀسیمقا جهت با توافق نیتر کم. نسبتا ًضعیف و در دو...  
PDF تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی با استفاده از نرم افزارهای و... http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0xMT... ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  ،( نیرتدنمشزرا و بوبحمنیرت هیودا ،یناهج هنوگيا دیئولپیرت زا هداوناخ Iridaceae یم.دشاب نیا هنوگ اب هللاک ياه ،زمرق دنلب و ،رطعم زا ریاس هنوگ ياه نیا هداوناخ...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6367903704371... ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/GetFile/926 ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  Commu- nity Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, IR-Iran 1983963113, www. dent.sbmu.ac.ir.  
PDF 11 Z  4  : ! !*5  1+ >* #&2C%## * !  ... https://moradi-env.iut.ac.ir/sites/.../pdydh_grdw_gbr.pdf ۱۳۹۴/۵/۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
  PDF توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بینالملل و رسالت رسانههای... http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0)(1).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  biri تهران، ایران. الملل دانشگاه آزاد اسلامی،آموخته دکتری حقوق بیندانش .2 7931پاییز /سوم اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 41 مقدمه -1 به ها برای...  
PDF ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان های فارس و... http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5381-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱ -  نيمي از افراد گروه 6 سال و كودكان زير 94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند...  
PDF مطالعه دوره وصول و گردش مطالبات بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم... http://jhosp.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-22-a12f6e2.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ثيٰٸ ٹب دس ثبص دشداخز ثذٹي ٹبي آٱ ٹب ٯي gniloop ksiR - 1 فصلٌاهِ 55 ..فشتذ عثادی فشدآرس ٍ ّوکاساى هطالعِ دٍسُ ٍصَل ٍ گشدش هطالثات تیواسستاى ّا اص ساصهاى...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-Full Text https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1039220.pdf ۱۳۹۶/۹/۲ -  International Research Journal of Applied and Basic Sciences © 2013 Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 5 (7): 950-956 Science Explorer Publications...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.