نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۹۸۹ نتیجه (۰.۸۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (419 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ebcfef50454667d19413c5... ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  قودرت ( قودرت محسووس عناصور غالباً آید می میان به قدرت از سخن موقع عمومی هراز منظر . گیرنود موی نظر در کشور یک قدرت اصلی رکن عنوان به را آن و شود می مجسم ذهن...  
  PDF اصل مقاله 877.4 K-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران http://imrl.arc.irib.ir/.../article_103807_e1b51a9656667a68aae8... ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  biri تهران، ایران. الملل دانشگاه آزاد اسلامی،آموخته دکتری حقوق بیندانش .2 7931پاییز /سوم اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 41 مقدمه -1 به ها برای...  
PDF مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگ ر: بررسی عوامل بازدارنده و پی... http://tlr.shahed.ac.ir/.../browse.php?a_id=488&slc_lang=en... ۱۳۹۶/۴/۷ -  (9831) ي،دولت مدارس ساير همچون را شاهد مدارس سرانه كه جهت آن از. 1 .شوند مي محسوب دولتي مدارس كند، مي پرداخت وپرورش آموزش loohcs etavirp . 2 912 ...خدمات...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150907150643-9617-136.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۱ -  هر بازیگر براي و دوم جست. ها تمایل است سرشت خود به توزیع برابر قدرت rewoP fo ecnalaB lairasrevdA -1 rewoP fo ecnalaB lanoitaicossA -2 34 ثیر تحولات روابط ارمنستان...  
PDF ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان های فارس و... http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5381-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند شهر اكنس هاي خانواده رضايت و آگاهي...  
PDF -وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://mshafiezadeh.natres.iut.ac.ir/sites/.../90-ahwaz.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121231092948-9568-54.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ...  
PDF اصل مقاله (421 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ddde6c9be10c589a3e8a54... ۱۳۹۶/۷/۸ -  hایمیل: 6931پاییز، چهلمشماره فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، ◊ ◊ 42 قدمه:م بین الملل دارد. تجربه نشان ها و در سیاست جایگاه مهمی در سیاست...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/2621/2601 ۱۳۹۴/۹/۱ -  Another prob- lem in air quality assessment is the large number of missing values (15, 39). Tehran is located in the longitude of eastern 51° 8' to 51° 37' and...  
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://aes.basu.ac.ir/.../article_2073_68fab47d10f938201f6596d... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  luaM .8 zeugirdoR .9 1331 مستانز -42شماره -سال ششم پژوهشی مطالعات اقتصادی ِکاربردی ایران -فصلنامه علمی 72 نیست 0منتایج ساکس و وارنر محکفنی مضر است،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.