نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۴ نتیجه (۱.۲۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارائه مدلی از تاثیر تلاش های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0zNjcyJl9h... ۱۳۹۶/۳/۳ -  com شلات ريثات زا يلدم هئارا رضاح شهوژپ زا يلصا فده يبايرازاب هتخيما ياه خساپ رب دنرب هژيو شزرا و هاگشاب ناراداوه ياه .دوب نارهت سيلوپسرپ هداد يروادرگ رظن زا و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180103102336-9937-198.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  com شلات ريثات زا يلدم هئارا رضاح شهوژپ زا يلصا فده يبايرازاب هتخيما ياه خساپ رب دنرب هژيو شزرا و هاگشاب ناراداوه ياه .دوب نارهت سيلوپسرپ هداد يروادرگ رظن زا و...  
  PDF 12788-خبرنگار مهر http://media.mehrnews.com/d/2017/03/08/0/2402530.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -  minister Iran, Russia, Azerbaijan cut 50% of common rail transit tariffs Iran to meet Japan in AFC Beach Soccer semis Tehran museum displays collection once slated...  
PDF Download PDF https://cgscholar.com/.../serve_pdf?category_id=179&version... ۱۳۹۸/۳/۲۹ -  COM VOLUME 10 ISSUE 2 VAHID ... Sazi FC and the Civil Rights Movement of...  
  PDF 12787-خبرنگار مهر http://media.mehrnews.com/d/2017/03/07/0/2401252.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -  “All of the neighbors know this,” the commander said, adding, “We should (take preventive measures) so that no incident related to piracy, drug traf- ficking,...  
  PDF 12734-خبرنگار مهر http://media.mehrnews.com/d/2017/01/02/0/2326083.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -  Most of these areas contain civilians, so we are avoiding the use of rockets and mortars to avoid ci- vilian death.” Meanwhile, the commander of Nineveh...  
  PDF 12691-خبرنگار مهر https://media.mehrnews.com/d/2016/11/06/0/2265417.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۷ -  of the implementation of the nuclear deal - known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) - on both the Iranian and the global economy. ‘JCPOA beneficial...  
PDF اصل مقاله 4.58 MB اصل مجله همراه با تصویر جلد-وب سایت دانشگاه شهید... https://jis.uk.ac.ir/.../article_2602_667bdab53e7989a2f941c90ae... ۱۳۹۹/۳/۹ -  پسررتی انسانی، مجلّۀ مطالعات ایرانی. ri.ca.ku@ gnahrafr :liamE 19711717971تلفن تما : باشد.قابل دسترسی می moc.hellajam.wwwهای این مجله از طریق وب سایت مقاله نیررز...  
PDF Full-Text [PDF 966 kb] http://aassjournal.com/article-1-723-en.pdf ۱۳۹۸/۲/۷ -  http://www.aassjournal.com; e-ISSN: 2322–4479; p-ISSN: 2476–4981. 10.29252/aassjournal.7.1.1 *. Corresponding Author: Seyyed Morteza Azimzadeh,...  
PDF اصل مقاله (942 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_5545_c03bdccb5e0d11f... ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -  com ب هطبارین کیفیت ن و تامدخیتا راتفری م شقن ابیجنای رد دامتعا و هدش کرد شزرا ل نارگاشامتیگ ا لابتوف رتربینار یرون ناویسدمحم1 ،هداز مرحم دادرهم2* ،ینامیلس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.