نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۴۶ نتیجه (۰.۲۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1138 K)-دانشگاه کردستان http://jsa.uok.ac.ir/.../article_61258_486a70a361e93ef54c1cfd48... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  طبیعتاً ساختارها در هر کشوری بنا بر سیاستآموزشی متفاوتی برخوردار می دو عهده ما بر کشور در آموزش امر اداره امروزه باشد.و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می کارآمدی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20121212095809-9440-8.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
PDF متن کامل-دکتر وحید مهربانی http://qjoe.ir/.../browse.php?a_id=1227&sid=1&slc_lang=... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  ادبیات موجود از دو دسته آرا زمینه توزیع و تخصیص امکانات آموزشی تعیین آموزان به انحااند که افزایش تراکم دانشو عقاید تشکیل شده است. گروهی بر این عقیده ل سطح کیفی...  
  PDF اینجا-به گزارش مشرق، https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/10/18/0/2627869.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۶ -  ta 41 23: 0+ 33 o 0 F n dir ya O otc eb 1 r ht8 02 91 ...تراکم دانش آموز و کیفیت تحصیلی در تهران: مطالعۀ 51 تابهای موجود در ی کهاآموز،...  
PDF اصل مقاله (1479 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://ges.razi.ac.ir/.../article_202_1b70de3cb997a1227835a784... ۱۳۹۶/۶/۴ -  www//:ptth .2 tnemelC .3 59 پایشی براي ارزیابی کیفیت آب زمکان رود کرمانشاه ي طراحی سامانه ریـزي بـراي پـایش (. برنامـه 3002،1ویرابـادرام ) گیـرد هاي انسانی...  
PDF -دانشگاه کاشان http://jns.kashanu.ac.ir/.../article_5354_ae620e5d439a85703fd96... ۱۳۹۶/۷/۷ -  Hojabri a, F. Hajakbari a, M. A. Moghri Moazzen b,*, S. Kadkhodaei a a Department of Physics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran bYoung...  
PDF -مهندسی شیمی http://www.ijcce.ac.ir/.../article_6912_3fc52b68113b43faed852e9... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  correlation coefficient (r) for each system and the values are presented in table 1. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Basavaiah, K., et al. Vol. 28, No. 1, 2009 34...  
PDF اصل مقاله (150 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://ijme.iranjournals.ir/.../article_1365_45fd107f39519f6fff... ۱۳۹۵/۱/۹ -  گروسمنمعادن روباز دار مکاتباتنویسنده مسئول و عهده * “مهندسی معدن”پژوهشی - علمینشریه gnireenignE gniniM fo lanruoJ nainarI )EMJRI( 79تا 39، صفحه 0931،...  
PDF تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان... https://ar.guilan.ac.ir/.../article_270_901aaad493fef67125f4565... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  stpircsrepus tnereffid htiw seulaV تـأثير زايـش در اين بررسـي مشـاهده شـد كـه فصـل ميزان بروز . (P> ٠/٥٠) داري روي بروز متريت نداشت معني زمسـتان بـه و هـاي بهـار،...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2616-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  dehahs@irafaj :liam-E (نویسـنده مسـئول ) 01366988120 :دورنگار .دانشکده پزشکی شاهد،گروه پزشکی اجتماعی بلوارکشاورز، تهران، .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.