نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۲۹ نتیجه (۰.۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20121212095809-9440-8.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
PDF متن کامل-دکتر وحید مهربانی http://qjoe.ir/.../browse.php?a_id=1227&sid=1&slc_lang=... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  ادبیات موجود از دو دسته آرا زمینه توزیع و تخصیص امکانات آموزشی تعیین آموزان به انحااند که افزایش تراکم دانشو عقاید تشکیل شده است. گروهی بر این عقیده ل سطح کیفی...  
  PDF اینجا-به گزارش مشرق، https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/10/18/0/2627869.pdf ۳ روز پیش -  ta 41 23: 0+ 33 o 0 F n dir ya O otc eb 1 r ht8 02 91 ...تراکم دانش آموز و کیفیت تحصیلی در تهران: مطالعۀ 51 تابهای موجود در ی کهاآموز،...  
PDF اصل مقاله (722 K) حذف نیکل و کادمیم از محلول‌های آبی توسط نانو... http://www.wwjournal.ir/.../article_6528_846f3e1dec6f38fc4d282b... ۱۳۹۶/۷/۳ -  Results showed that the Langmuir isotherm model was fitted well with adsorption data. Kinetic studies were also carried out using various kinetic models such as...  
PDF -مهندسی شیمی http://www.ijcce.ac.ir/.../article_6912_3fc52b68113b43faed852e9... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  correlation coefficient (r) for each system and the values are presented in table 1. Iran. J. Chem. Chem. Eng. Basavaiah, K., et al. Vol. 28, No. 1, 2009 34...  
PDF -دانشگاه کاشان http://jns.kashanu.ac.ir/.../article_5354_ae620e5d439a85703fd96... ۱۳۹۶/۷/۷ -  Hojabri a, F. Hajakbari a, M. A. Moghri Moazzen b,*, S. Kadkhodaei a a Department of Physics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran bYoung...  
PDF اصل مقاله (150 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://ijme.iranjournals.ir/.../article_1365_45fd107f39519f6fff... ۱۳۹۵/۱/۹ -  گروسمنمعادن روباز دار مکاتباتنویسنده مسئول و عهده * “مهندسی معدن”پژوهشی - علمینشریه gnireenignE gniniM fo lanruoJ nainarI )EMJRI( 79تا 39، صفحه 0931،...  
PDF تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان... https://ar.guilan.ac.ir/.../article_270_901aaad493fef67125f4565... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  stpircsrepus tnereffid htiw seulaV تـأثير زايـش در اين بررسـي مشـاهده شـد كـه فصـل ميزان بروز . (P> ٠/٥٠) داري روي بروز متريت نداشت معني زمسـتان بـه و هـاي بهـار،...  
PDF اصل مقاله (146 K) اجرای دوم الگوریتم با ارزش‌ترین همسایگی برای... http://ijme.iranjournals.ir/.../article_1391_2663dede42ad5e3713... ۱۳۹۵/۱/۹ -  2, 2006, pp. 7-20 هرامش ،لوا هرود۲ لاس ،١٣٨٥ هحفص ،۷۳ ات ۸۶ Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME) یملع هيرشن- یشهوژپ"ندعم يسدنهم"...  
PDF اصل مقاله (1734 K)-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://mme.modares.ac.ir/.../article_16008_89c3cc46f2b4f6edd218... ۱۳۹۵/۱۱/۹ -  ir هلاقم تاعلاطا هدیکچ لماک یطهوظپ هلاقم :تفایسد 17نابآ 1395 :ششیزپ25 سرآ 1395 :تیاس سد هئاسا51 ید5931 ٜذٙیلاآ سبـش٘ا ،زخٛػ فشصٔ صا ٚسدٛخ سٛسٛٔ یحاشع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.