نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۲۲,۹۰۱ نتیجه (۱.۷۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی نقش و عملکرد رسانهها بر توسعه گردشگری ورزشی در استان... http://journals.miau.ac.ir/.../article_3552_49bbd42ec0220984491... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  است شده استفاده) مربوطه متخصصان و کارشناسان پوشش و ورزشی رویدادهای زمینه در اخبار دقیق و سریع پخش و رسانی اطلاع لفهمؤ دو جز به داد اننش نتایج. است شده گرفته...  
PDF اولویت بندی راهکارهای توسعۀ کارت تخفیف هواداران و مشتریان ورزشی با... http://ntsmj.issma.ir/article-1-688-en.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۳ -  به به که در قیاس با خرید انفرادی مقرون پشتوانۀ این روش، زنجیرة تأمین دغدغۀ کمتری برای محصولات و عرضۀ تبع آن فروش جذب مشتری و به خدمات ورزشی دارد و با گروه...  
PDF اصل مقاله 334.86 K-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5850_0a0ec06f91c2ba... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  )ماتیو دي هاي هاي ورزشی را از طریق تلویزیونها ، اخبار و فیلمبرنامه ان سایل دیجیتالی قابل حمل امککنند. با ظهور وخانگی تماشا می دسترسی به اخبار و رویدادهاي ورزشی به صورت...  
PDF بررسی تاثیر عاملهای اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در... https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1414-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  موثر باشد. بـل توجـه در حال حاضر ورزش یک صنعت یا بازاري پر مخاطـب بـا گـردش مـالی قا هاي محلی، داخلی و بـین المللـی بـه است.اخبار رویدادهاي ورزشی بطور گسترده در رسانه صورت...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/fasl_mahvare/pdf/6.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  ارزشي و هنجاري خود را به صورتي غيرقابل تفکيک و مخلوط با اخبار و برنامه هاي سرگرم کننده بيان مي کنند. (مک کوايل، 5831: 22) جامعه شناسان بر قدرت بيشتر رسانه تلويزيون...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari-26 -1tir97.pdf ( 2347KB )-وب سایت... http://webda.uswr.ac.ir/.../basteh khabari-26 -1tir97.pdf ۱۳۹۷/۴/۴ -  دست یابیددر این مجموعه عناوین اخبار، به متن خبر مورد نظر ربوطه، ـایت مـلی در وب سـعه به خبر اصـورت لزوم برای مراجـدر ص  می توانید از لینك خبر اصلی بر روی لوگوی...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari-26 -1tir97.pdf ( 2347KB )-وب سایت... http://www.uswr.ac.ir/uploads/basteh khabari-26 -1tir97.pdf ۱۳۹۷/۴/۵ -  دست یابیددر این مجموعه عناوین اخبار، به متن خبر مورد نظر ربوطه، ـایت مـلی در وب سـعه به خبر اصـورت لزوم برای مراجـدر ص  می توانید از لینك خبر اصلی بر روی لوگوی...  
PDF اصل مقاله (228 K) مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_837_a2f0553d1e652c224... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  اطلاعات مختلف در ضمن پخش اخبار، ورزشی خصوصا تیمهاي ورزشی داشته باشد دو تأثیر متفاوت بر بینندگان رتیب انجام می دهد و به این ت... ، ورزشی تحلیلیهاي ورزشی، برنامههاي گزارش هاي...  
PDF اصل مقاله (228 K) مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون... http://journals.umz.ac.ir/.../article_837_a2f0553d1e652c224dd0d... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  اطلاعات مختلف در ضمن پخش اخبار، ورزشی خصوصا تیمهاي ورزشی داشته باشد دو تأثیر متفاوت بر بینندگان رتیب انجام می دهد و به این ت... ، ورزشی تحلیلیهاي ورزشی، برنامههاي گزارش هاي...  
PDF اصل مقاله (340 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_389_9e606a9e10c23c660f061... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  اخبار انتقال از غير جمعي هايرسانه دیگر، سوي از و هادرگيري را آن از بخشي كه هایيرقابت. كنندمي ایفا ورزشي هايرقابت و هابه هویت به توجه با ورزشي هايروزنامه در وسيعي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.