نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۷,۵۱۸ نتیجه (۱.۸۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تبیین عناصر مقوم امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری امام... http://sopra.jrl.police.ir/.../article_108154_8cc60c6343a72ff1d... ۱۳۹۸/۵/۲۴ -  مقوم عناصر سکولار، منظومه، ،یاخامنه امام ،یاجتماع تیامن :کلیدی هایواژه ی م» عالی) در حوزه امنیت اجتماعیمنظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای(مدظله ال«گرفته...  
PDF دانلود متن نامه شورا شماره 70-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://sccr.ir/UserFiles/khabarnameh/22222222.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  حضـرت آیـت الله خامنـه ای در پایـان گفتنـد: رحمـت خداونـد بـر امـام بزرگـوار کـه ایـن راه را بـر مـا گشـود. رحمـت خداونـد بـر شـهیدانی که در ایـن راه جـان...  
PDF اصل مقاله (924 K) http://www.spba.ir/.../article_40923_aa0bdea8397a1bcd725c77c20d... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  و فرهنگی دشمن درنبرد نرم علیه بررسی راهبردهای رسانه )العالی (مدظله ای از منظر حضرت امام خامنه انقلاب اسلامی 1فٚیطضب ١زبتی ٝ٢يطز 2سضضب ّٞبٙیٝحٞ 3ؾیس ّبؽٜ زٙر٤ـ...  
PDF امام خامنه ای انقلاب اسلامی یک تحول عظیم ایجاد کرد. آنچه من امروز... http://basirat.ir/files/fa/news/1397/10/3/49355_963.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  مدظله)اي امام خامنه میگو یم نم،ک یم ریتعب امروز من آنچه. ردک جادیا میعظ تحول یک یاسلام انقلاب هم خدا رفت؛ یوابستگ جنگ به نفس به اعتماد و يخودباور انقلاب، در (5931/7/82.)ردک...  
PDF اصل مقاله (567 K) الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرمانده کل قوا... http://jmm.iranjournals.ir/.../article_19200_53cc974fbeb4fdaec6... ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  شد نخواهند جمع فرماندهی هایویژگی و اهمیت بیان در نیز الله) (حفظه ایخامنه امام قوا کل فرماندهی مسلح نیروهای: دانست جمله این توانمی راها آن بیت شاه که دارند مهمی...  
PDF قطعنامه دومین مجمع عالی بسیج مستضعفین:اجازه ندهید 2 سنگر مهـم مجـالس... http://www.parsiankhabar.ir/category/سياسي/.../?print=pdf-searc... ۱۳۹۷/۲/۵ -  اطاعت آگاهانه و عاشقانه از رهنمودهای نورانی امام خمینی)ره( و امام خامنه ای )مدظله العالی( است. حرکت های تفرقه انگیز در هر شکل و لباسی اعم از تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی...  
PDF دریافت به صورت pdf- هرمز http://www.hormoz.ir/?p=255449&print=pdf ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  پیروی از اسلام عزیز و وحدت حول محور ولایت فقیه و اطاعت آگاهانه و عاشقانه از رهنمودهای نورانی امام خمینی)ره( و امام خامنه ای )مدظله العالی( است. حرکت های تفرقه انگیز در...  
PDF دانلود pdf کتاب http://payameisaar.ir/book/.../daneshjoodokhtar.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  ــن ذخیــره الهــی از پــس پــرده غیبــت بیــرون آیــد و نبــردی نهایــی واقــع گــردد کــه بــه تعبیــر امــام فقیــد امـّـت، خداونــد بــر مــا منـّـت نهــد و ظهــورش...  
PDF قطعنامه دومین مجمع عالی بسیج مستضعفین:اجازه ندهید 2 سنگر مهـم مجـالس... http://www.parsiankhabar.ir/.../?print=pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  اطاعت آگاهانه و عاشقانه از رهنمودهای نورانی امام خمینی)ره( و امام خامنه ای )مدظله العالی( است. حرکت های تفرقه انگیز در هر شکل و لباسی اعم از تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی...  
PDF دریافت نشریه-حلقه وصل http://www.hvasl.ir/sites/default/files/pdf/.../615713809.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  آورد | 06 بچه ها به چه کسی رأی می دهند؟ | 26 در قامت یک حزب | 46 عیار امام نشناسی در صدا و سیما | 66 بعد از بیست سال، باز هم مظلومیت | 86 هنوز امام (ره) سانسور می...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.