نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸,۷۷۲ نتیجه (۱.۵۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مجله-دانشگاه تهران https://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/Miras Elmi 9.pdf ۱۳۹۸/۳/۷ -  در تاخت که چرا چنین عناصری را به اˤران دعوت می است. گوینده به وزارت علوم می نیچرپی آن خبری منʗشر شد که مجلۀ ۀ اˤرانی را نامعتبر و رونوشʗی از آثار دیگران مقال ۷۵...  
PDF اینجا-دانشگاه صنعتی شاهرود http://2nsco.shahroodut.ac.ir/.../r_16_181112211209.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  نوین به جماعت برگزار مغرب و عشا در مسجد نور پردیس مهندسی و فناوریبه طور متعارف نمازهای ظهر، عصر، به شرح زیر استگردد. اوقات شرعی در ایام برگزاری سمینار می...  
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  دادند. پاره ای از این رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد. پارۀ دیگر نیز مبتنی بر کاربردهای...  
PDF برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.-www.iaif.ir http://iaif.ir/images/Internationalreports/14589.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  شور گارای مالزینظارت شرعی در بانک طور مجزا وجود دارد. یک شورای نشرعی مرکزی برای بازار پول و سرمایه به های شرعی وجود دارند.کمیته نظارت شرعی نیز در کمیسیون اوراق بهادار...  
PDF خبرنامه شماره 15 تاريخ علم-خانه ریاضیات اصفهان http://mathhouse.org/upload/files/.../تاریخ علم شماره 15.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  1 5, S um m er 2 01 4 The 13th issue of Iranian Journal for the History of Science (Tarikh-e Elm) is published by Institute for the History of...  
PDF کتابچه راهنما و خلاصه مقالات-دانشگاه مذاهب اسلامی http://wosdce.um.ac.ir/uploading/.../5SRTA_Abstrcts.pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  گرددبرگزار مینوین پژوهشگران در این عرصه مقاله ٣۵ پس از داوری، تعداد از بین مقالات دریافت شدهلازم به ذکر است که .گردیدصورت پوستر پذیرفته مقاله به ٣١ سخنرانی و...  
PDF مدل برنامهریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی http://jte.sinaweb.net/.../article_49115_d7e8967354c111344f5e53... ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  اندشدهتوسعه داده افق شرعی یهابازهقطارها در گردد. کمینه مسافری هاییستگاهادر قطارها یرتأخزمان این تحقیق قادر به تولید یک برنامه ارائه شده در یهامدل برای این جدید...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/default/.../SE-P28-TCH-01-V05.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  وجوهايپرس شنهاديپ ستميس یخروج نمونه: 1 شکل 49 ........................ .هوا و آب و یشرع اوقات ارز،/سکه متيق يجستجو يبرا لیموبا ستميس یخروج نمونه: 9 شکل 19 ...ریتصاو...  
PDF مدل برنامهریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی http://jte.sinaweb.net/.../article_49115_1e429f28a4a721c5ddcfb5... ۱۳۹۷/۲/۸ -  اندشدهتوسعه داده افق شرعی یهابازهقطارها در گردد. کمینه مسافری هاییستگاهادر قطارها یرتأخزمان این تحقیق قادر به تولید یک برنامه ارائه شده در یهامدل برای این جدید...  
PDF مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان http://stc.iauzah.ac.ir/.../مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی... ۱۳۹۶/۲/۴ -  گونه ای باشد که از ورای آن لباسهای زیر جلوه نمایی ننماید 3ـ 2 ) لباس زیر به تنهایی و یا لباس های رکابی و حلقه ای که قسمتی از بدن مشخص می شود باید خودداری گردد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.