نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۶,۰۸۷ نتیجه (۱.۸۳۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ایران سیما پخش زنده
جست و جو تنها برای  ایران سیماپخش زنده
نتایج علمی
PDF مجلس باید تغییر را احساس کند http://www.karen-co.net/Nasim/pdf/93_08_2.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ -  .. و چه دشوار است غریب افتادن قلم در اقلیمی که نام پهناورترین استان ایران را بر خود نهاده است. و چه دشوار است که اهالی قلم زبان در کام کشیده و امتیاز مطبوعات در...  
PDF بیشتر بدانید https://roxancongress.ir/dir/file/nameh.pdf ۱۳۹۸/۴/۷ -  انــدازی و مدیریــت ســتاد خبــری قبــل و حیــن کنگــره شــامل پخــش زنــده تلویزیونــی، رادیویــی و بازتــاب خبــری کنگــره در مطبوعــات و خبرگــزاری هــای معتبــر...  
PDF 1 تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی https://discuss.tp4.ir/.../7fd807b510128ac3d3bcc950e20c43327c14... ۱۳۹۹/۳/۱۳ -  ..کاهش فساد و گذاری عمومی مشینخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران: خط 2 جویانه و ای انطباقدهد وقتی فردی بداند تحت نظارت است، رفتار آنها به طور...  
PDF رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصوﻻت جانبی... https://jppolicy.ut.ac.ir/.../article_60113_e911d28dc1d503bf03a... ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -  خیل محصولات کاراکتر محور بـا شخصـیت توان نماد عدم موفقیت تجاري سازي این محصولات با کاراکترهاي داخلـی می خارجی در بازار ایران را دانست. این مقاله ضمن معرفی چهار...  
PDF اصل مقاله (653 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_596_5b0bf7e67ad61df6803248818... ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  مؤسسین آنها با اضافه نمودن پسوندهای مجددا ًسایت های مشابه را افتتاح می کند و به اشتراک س��ازی اقدام می نمایند، مانند: ایران فیلم، ایران فیلم 1، ایران فیلم 2...  
PDF طراحی الگوی عملیاتی جمع سپاری پایش برنامه های تلویزیونی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_66998_074c8fa65add5ed5b0e... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  گیرد نظارت و پایش در دو مرحله حین و بعد از پخش است یمقرار موردتوجه های سیمای جمهوری اسلامی ایران مردمی برنامه یش پابرای به الگوی مناسبی هدف اصلی این است که ی و...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5d220e364bcfc.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۵ -  از مهم ای دار و همسو میان رعایت معیارهای سواد رسانه جود رابطه معنیهای تلویزیون است. و برنامه سازان به تفکّر انتقادی در مخاطبان و های سیمای جمهوری اسلامی ایران و...  
PDF راهکارهای افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان با استفاده... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7329_1d71044b26d22b3b9b23f8a3b... ۱۳۹۷/۲/۲ -  بالا یبهرحال ضر کنند، اما به پـا بـه تلویزیـونی در ایـران پخش گسترده ي برا ي جد یب رق یک ه امروز ؛ اما ماند یباق ماهواره و یو، روزنامه، راد یر نظ ینیش پ ي آن از نوع...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../3212ac69-03af-4ccb-9c11-7464423adb50 ۱۳۹۴/۷/۳۰ -  کاشانی، محمد، تهیه -تلویزیون و خانواده .7 ایران. -نمایش .۲ طنز. .۱ . 33 مهران، بازیگر. ج.عنوان: جنگ صدا و سیما -مرکزی) ( ۱ شیو شبکه آر 7 33 ۲۶۳۱۱ ۹ ۶ شماره رکورد:  
PDF اصل مقاله 864.23 K http://www.gahr.ir/.../article_106858_c16ba32e8e98c228fbe485c7e... ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  داد لقب "ایرانی اماقو و ها فرهنگ گنجینه" توان می را شمالی خراسان. کشانند خودمی سوی به را دلیل ن،خودشا خاص فرهنگی های ویژگی همه با ها ترک و لر عرب، حتی بلوچ، های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.