نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۶,۰۸۷ نتیجه (۰.۸۱۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ایران سیما پخش زنده
جست و جو تنها برای  ایران سیماپخش زنده
نتایج علمی
PDF دانلود فایل پی دی اف گزارش تفصیلی برگزاری کنگره قرآن و علومدانلود... http://www.quranolum.com/images/pdf/quran-olum-tafsili.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  .) در مدرسه عالی قرآن و حديث جامعه المصطفی العالميه با شناسی، جامعهاقتصاد، روان شروع شد. مجوز وزارت علوم ايران های قرآنی، تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن بود که...  
PDF مقالات و یادداش تهای بلند http://www.anthropologyandculture.com/.../PART-2--Nowrooz.pdf ۱۳۹۶/۱/۱ -  در مرب ــع نشــانه شناس ــی ش ــکل گیری معن ــا نتیج ــه تغیی ــر در وضعیت ه ــای موج ــود ب ــرای دگرگون ــی اس ــت؛ در ای ــن وضعی ــت می بایس ــت حال ــت نخس...  
PDF دانلود فایل-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://www.sclib.icro.ir/uploads/pish2_90008.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  é برگزاری اجلاس دينی در سپتامبر 1102 در قزاقستان é برگزاري همايش رسانه اي ايراني- عربي در بیروت é برگزاری کنفرانس «همبستگی با مردم بحرين» در آلمان é بررسی تحولات...  
PDF دانلود متن مهندسی فرهنگی شماره 83-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://sccr.ir/UserFiles93/entesharat/farhangi-sait-83.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  مقاله 7. سبك زندگي اسلامي – ايراني و كيفيت آن 8. قاچاق و تأثير آن بر فرهنگ مصرف 9. آثار اقتصاد پنهان بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی 01. زمينه ها و بسترهاي فرهنگي اجراي...  
PDF اصل مقاله (259 K)-دانشکده صدا و سیما http://jrtv.iribu.ac.ir/.../article_47751_b3f40e0cc1bb0c470eb6c... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  بررسی کاربرد گرافیک خبري در سیماي جمهوري اسلامی ایران و (.78، ص 9831اي در انتقال اخبار بصري دارد )داندیس، ویژه ها از زوایاي گوناگون اصلی، گرم و سـرد، زنـده و مـرده،...  
PDF اینجا-فرهنگسرای علوم http://ias.ac.ir/images/99/99PDFs/ensani-99.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  ایــن مجموعــه مشــتمل بــر 5 مقالــۀ ارزنــدۀ علمــی و یــک خلاصــه مقالــه اســت کــه بــه ترتیــب مذکــور در برنامــۀ همایــش بــه چــاپ و نشــر آن اقــدام می...  
PDF اصل مقاله (252 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_510663_4ec1a00fd929e59271b40693... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  از طريق پخش نمايش خـانگي توزيـع مـي كه برخي سريال مدتي است توان به ، ميندهايي كه از كانالي غير از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد سريال تلخ اشاره كرد كه به صـورت...  
PDF آموزش زبان دوم، اشکاﻻت و راه کارها-دانشگاه مذاهب اسلامی http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/.../cd56.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۳ -  دانشجویان را به نمایش بگذارد و تکنولوژی آموزشی را از یک کار خسته کننده به عملی جذاب لاش کوچک پرده ای بسیار ارتقا بخشد با پخش فیلم های آموزنده و پخش صداهای ضبط شده با...  
PDF تحلیل وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون ملی ایران-پژوهشگاه تربیت بدنی و... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1299_03003b28923335cdf9d7e3... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  21، 9002 ،2سون(نیكل کند اطبان و مخ ةپخش زندة مسابقات است که منجر به توسعة گسترد ،اهمیت تلویزیون و دلیل عمدة و تلویزیون گفتمان). 4002، 3(روو است درنتیجة افزایش حق...  
PDF تحلیل وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون ملی ایران-پژوهشگاه تربیت بدنی و... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1299_dcf933fb0ff5fc25e4a643... ۱۳۹۹/۱/۷ -  21، 9002 ،2سون(نیكل کند اطبان و مخ ةپخش زندة مسابقات است که منجر به توسعة گسترد ،اهمیت تلویزیون و دلیل عمدة و تلویزیون گفتمان). 4002، 3(روو است درنتیجة افزایش حق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.