نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۸,۴۵۸ نتیجه (۱.۸۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-219-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (. 267 :6002 ,gnipieW)اند کمتر تمایل به تغییر محل سکونت خود داشته اي که روي تحرك سکونتی در بارسلونا انجام شده است، حاکی از سهم بالاي مهـاجرین خـارجی در مطالعه هـا از...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/.../3870 ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  در این صورت هـاي عضـو یـا غیـر عضـو با عدم ا عمال تعهد به استرداد یا محاکمه از سوي هـر یـک از دولـت رح المللـی مط ـ ها به دلیل نقض تعهـد عرفـی بـین المللی آن...  
PDF دانلود گزارش سوم http://sds-tc.com/.../UNEP-SDS-WAS-Report-3-Farsi.-Version.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  می گیرند كه یا در دوره های گذشته زمین شناسی به ی بیابان زایی در حال ضمیمه شدن به این مناطق مناطق بیابانی مبدل شده اند و یا اینکه در حال حاضر بر اثر پیشرفت فرایندها هستند.  
PDF روز نامه افغانستان ما شماره 3199-کلیک http://www.dailyafghanistan.com/assets/.../Today Epaper.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  در چنـد روز گذشـته نیروهـای دولتی عـراق در حال پاکسـازی آخرین هسـته های مقاومـت نیروهـای داعـش در موصـل بودنـد. فقط بخش کوچکی از شـهر موصـل در کنـار رود دجله در...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://imandaily.ir/archive/send/29-mehr95/586-1395-07-26 ۱۳۹۸/۲/۶ -  وی در ادامه با اشاره به وقوع حوادث جاده ای که منجر به آتش سوزی وسایل نقلیه می شود گفت: در حال حاضر براساس قانون، اطفاء حریق در آتش سوزی های جاده ای به عهده هلال...  
PDF اصل مقاله (619 K)-صنعتی اصفهان http://urs.ui.ac.ir/.../article_20011_f26617191994d4b85e8feddc1... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  اندخود داشته اي كـه روي تحـرك سـكونتي در بارسـلونا مطالعه انجــام شــده اســت، حــاكي از ســهم بــالاي مهــاجرين erukA.3. 1931 بهار، دوازدهم، شماره سوماي،...  
PDF آموزش عالی پایدار و پایداری محیط زیست http://ihej.ir/article-1-571-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۱ -  است ، زیرساخت ها و خدمات عمومیپژوهش ،توسعه پایدار به ویژه از طریق آموزش ار با تاکید بر پایداری محیط زیستی در آن به صورت سیستمی سعی شده است مدل آموزش عالی پاید از...  
PDF تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی چکیده... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_528703_dc51c611f72812776230... ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  زبان بازتاب توانا : 8151(بارسلونا .دآیمی دست به هاشناخت اندام اساس بر زیو ن یو فرهنگ یاجتماع شناسیموجب به وجود آمدن زبان ،یاسشندر زبان هینظر نیا یرکارگیبه) 1 توانمی...  
PDF جها نشهرها و نقش ههای جدید ژئوپلیتیکی http://www.sepehr.org/.../article_15553_dae2a2b9b4f3d7a19c7da61... ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ -  همانطور که می دانیم شهرها در عرصه جهانی شدن خارج از مرزهای سیاسی خود به نقش آفرینی های جدیدی دست زدند و گاه اهمیتی فراتر از حکومت های خود پیدا کردند. «نقشه های...  
PDF اصل مقاله 1.23 MB-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gaij.usb.ac.ir/.../article_3474_05dcb5e71f78ab3741413d58... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  شهرداری (ایزاد پرویهو اند بنیا و نوآورانا را پیشنهاد داده دان کوادنت و 3دیگرا اای ملن واسط کا ای ةی در مذونترال مسسسذا (سازما dnuorgelddiMتقویت مونترال و بارسلونا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.