نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۹۰۶ نتیجه (۱.۷۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF . قراردادهایآتینفت، تعهد بهبیعیا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟... http://amf.ui.ac.ir/.../article_21244_567f95b27da18d2f8fc3f4694... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  قوورارداد«متفوواوت اسووت؛ موو لاً، نفوت خوام اسوت بشوکه 2227به معنوی نفت هاي بورس . )شوود نیوز گفتوه موی toLبه اندازۀ قرارداد در بوورس، ( جوز بوه ایون قراردادهوا...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1076-418522.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  بورس در شاخصی صندوق تشکیل برای شدنی تنظیم کاری محافظه درجۀ با استوار الگوی یک ارائۀ مبانی نظری یوک شواخص، پوایش ۀمنطق زیربنوایی بورای توسوع هوایی از بوازار موالی...  
  PDF پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روشهای... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13941214000307.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۶ -  .بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران ینیب شپی خیود متقیرک نیانگیی می مخیتلط تصیادف نید یفرآ کیی yt یتصیادف دنبالیه یی تعر بنا بیه میکنیم :میباشی که داشته شرطاست...  
مقاله بررسی رابطه بین قیمت سهام بانکهای کشور با نرخ ارز طی سال های... https://www.civilica.com/.../Paper-MCONFKHA01-MCONFKHA01_090=بر... ۱۳۹۶/۴/۱۹ -  سهام اولین بانک دولتی ... لطفی ثناء. (۱۳۹۳). چشم‌انداز سهام بانک‌ها ر بورس. بورس نیوز ... خرمی پور علی. (۱۳۹۲). تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهام ... (پایان نامه) آبان ماه...  
PDF اصل مقاله (747 K)-صنعتی اصفهان http://amf.ui.ac.ir/.../article_21576_58146174faf756111d166465c... ۱۳۹۶/۵/۱۲ -  بورس در شاخصی صندوق تشکیل برای شدنی تنظیم کاری محافظه درجۀ با استوار الگوی یک ارائۀ مبانی نظری یوک شواخص، پوایش ۀمنطق زیربنوایی بورای توسوع هوایی از بوازار موالی...  
PDF **کلیک کنید** https://babc.ir/my_doc/tbsc/.../D a i l y report 95 07 05.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  واحد 92با ودروخو واحد 64 با بندرشنمادهای را تغییرات امروز شاخص کل بورس بیشترین عرضه بیشترین تقاضا تغییر نسبت به دیروز ارزش کل معاملات شاخص کل در قیمت...  
PDF بیست و دومین نشریه الکترونیک بازاریابی و برند-اتحادیه صادرکنندگان... http://kheu.ir/Content/pdf/brand.magazine/Brand.No22.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  شهري بزرگ تابلوهاي بزرگراه ها، در ها آن تبليغات همچنين نیوز ماركتینگ :منبع .است ممنوع ... و الكترونيكي ارمنستان با میلیاردی یک تجارت هدف با ایرانیان تجاری مركز...  
PDF دانلود هفته نامه عجب شیر شماره 29 http://shakourian.com/wp-content/uploads/.../Ajabshir-NO29.pdf ۱۳۹۶/۵/۵ -  تصمیـم گرفت بـه دنبـال افـت 19 درصـدی ارزش سـهام بانـک یونان اخراج سهام بانک یونان از بورس نیویورک بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از سـنا، بـورس اوراق بهـادار...  
PDF « بندرعباس » و «میناب» سیل خیز ترین مناطق استان-روزنامه دریا http://daryanews.ir/upload/Untitled_1_3.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۹ -  .................. مرادی با حزنی گران و اندوه فراوان درگذشت همسر عزیزتان جناب آقای محمد زارعی را به شما و فامیل محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده مرا در غم خود...  
PDF مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از... https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/.../14897 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  وتوسعه سابق)اقتصاد‌پولی،‌مالی‌‌های‌پژوهش یر پذيري بازدهي سهام صنايع منتخب صادراتي و تأثمقايسه وارداتي از نوسانات نرخ ارز 1 مهديه رضاقلي زاده استاديارگروه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.