نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۹۰۶ نتیجه (۱.۸۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ایران گنترا-دکتر فریدون وردی نژاد http://www.verdinejad.com/Media/Default/.../ایران گنترا.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  کـنم نظرى اظهار شده، مشخّص اهداف مورد در من که نیست عاقلانه» :گفت همراه زور با هم، گاهى باید تروریسم، علیه مؤثّر سیاست که است مشخّص "کاملا امّا تلگراف با قبل، از...  
PDF «پسـابرجام» اشـ کها و لبخندهـا!-روزنامه تابناک http://tabnakdaily.ir/files/fa/publication/.../154_1362.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۱ -  .. شهاب الدین عزیزی خادم از جمله مدیرانی فوتبالی است که در حوزه اقتصاد و سیاست حرف هایی برای گفتن دارد. وی بعد از مدت ها سکوت مدتی است در خصوص اتفاقات و جریانات...  
PDF تأثیر هزینه های نمایندگی بر رابطۀ بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت... https://jak.uk.ac.ir/.../article_2078_334fc70ec047a39d2b7e83977... ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  است تیاهم یدارا، اهداف خرد و کلان شرکت ستود تیریو متد یداخلت یهتا کنترل تیفیک نیبر رابطه ب یندگینما یها نهیهز ی ها داده، رو نیازا .است تهران بهادار اوراق بورس در...  
PDF اصل مقاله (421 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_29062_32f929e2bf9bc76eea0... ۱۳۹۵/۹/۶ -  شود درصدي تعبیر می به عنوان جامعه یکاز آن که امروز شده حداقلی تواند در خدمت منافع اکثریت باشد که میـ استریت ، از اشغال والاستریت اشغال وال یکننـده نـوع بیـان...  
  PDF تاثیر دیپلماسی علم و فناوری بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13960729000060.pdf ۱۳۹۶/۸/۵ -  شود براي آیندة روابط دیپلماتیک میان ملتها محسوب می المللی و پذیرش دانشجویان خارجی به منزلۀ نوعی معرفی فرهنگ و شوند، گسترش اعطاي بورسهاي بین برگزیده می تواند...  
PDF اراذل و اوباش شاخص محلات بندرعباس دستگیر شدند-روزنامه دریا http://www.daryanews.ir/upload/1_8_26.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  سرهنگ دادستانی درخاتمه با بیان اينکه از ابتدای سال تا کنون 023نفر از اراذل و اوباش محلات بندرعباس دستگیرو به مراجع قضايی تحويل شده اند ،تا کید کرد: پلیس اجازه...  
PDF اصل مقاله (2750 K)-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../article_250_73dd235ce851403e73449c3... ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  اینترنتی یا دسترسی. رسانی سایتروز : انندم رسیانی روز ات و فناوری، آخرین تاریخ بیه سایت وزارت علوم، تحقیق ،بورس دانشجویان خارج ،شریلت، فرشاد :2103/0/03 .باشد...  
PDF (مجموعه مقالات) http://tousi.miu.ir/.../3_460_jozveh-bidari-compressed.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ -  72 هاي مردمی به اروپا رسید دومینوي انقلاب .82 گفتگوي رجانیوز با فعال سیاسی بحرینی .92 سونامی بیداري اسلامی .03 ها انگیزه واکاوي پیام کشتار شیعیان بحرین و علل و...  
PDF أ أ ... https://sccr.ir/files/10826.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  چالش هاي شهرنشینی امروزین در جهان در حال توسعهپاره اي از عناوین مبانی نظري، کسب چشم اندازي از رخداد شهرنشینی امروزین، با لحاظ دستاورد مهم بخش تمایزهاي اساسی دو...  
PDF فهرست-دانشگاه الزهرا(س) https://www.alzahra.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_0/.../azar97.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  در وجود بشر فضاي زندگی جـدیـدي را دار با تکیه بر خلاقیت موفقیت روز افزون علم در شناخت جهان هدف آورد. تحولات زندگی جوامع در قرن اخیر به وضوح نشان دهنده اهمیت علم و تحقیق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.