نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۱,۳۲۵ نتیجه (۱.۷۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در فصل... http://ffiri.ir/uploads/Aeen-Nameh/hamayesh/.../P-101.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  در ایران می 21-11تیم فوتبا تراکتورسازی تبریی در فصل انجام ای پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت یروش شناس باشد. جامعه آماری پنژوهش را، مربینان و مندیران تحلیلی و...  
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ها )تراکتورسازي تبریز و سپاهان اصفهان( در لیگ حرف ـه پایتخت )پیروزي و استقلال( و شهرستان تب ـال کشـور در مسـابقات اي فوپیمایشی بود. جامعه آمـاري را هـواداران...  
PDF بررسیرابطهبازارمحوریومزیترقابتیدرگروهصنایعتراکتورسازیایران... http://jpm.iaut.ac.ir/.../article_519355_c6c487db388d9749b404b7... ۱۳۹۷/۸/۵ -  در واقع از نتایج این پژوهش می توان معنی رقابتی مثبت و کرد که بازار محوری یکی از ارکان اصلی و مهم وجود مزیت رقابتی در سازمان استنباط هاست. بازار محوری، مزیت...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170514172437-10098-3.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۶ -  كنندگان شركت تراكتورسازي ايران خواهيم پرداخت گيري چند معياره و انتخاب مدل مناسب هاي تصميم بررسي مدل دسـته بررسي مدل هاي مختلف چند معياره، نشان مي دهد كه اين...  
PDF ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار EBBF در باشگاه فوتبال... http://ffiri.ir/uploads/Aeen-Nameh/hamayesh/.../P-116.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  اهیافته ها و هویت برند ها، منافع، نگرشآزمون ضریب همبستگی پیرسون ماکی از ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد دارایی نتایج تحلیل رگرسایون ) در بین هواداران باشگاه تراکتورسازی...  
PDF اصل مقاله 437.41 K کاربرد روش های چند معیاره در رتبه بندی تامین... http://jpm.iaut.ac.ir/.../article_518012_f1b4353694b8cd2f368de8... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  همياري در تامين طععاو بايد با توجه به چندين معيار و شاخص صورو گيرر يران ابندي تامين كنندگان شركت تراكتورسازي اضر ج ت ارزيابی و رتبهمقاله ح ل گيرري چنرد معيراره و...  
PDF شناساییو اولویتبندی نیازمندیهای مشتریان از تراکتور باروش-دانشگاه... https://jame.um.ac.ir/index.php/jame/article/download/.../11882 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  روش تحقیـق، توصـیفی و بودتکنیک گسترش عملکرد کیفی، محصول شرکت تراکتورسازي ایران )واقع در تبریز(، با582FMتراکتور مدل فرگوسن . بـوده اسـت (4931تا فروردین 9831ي...  
PDF به نام تراکتور! https://static3.toseeirani.ir/servev2/HFlyMYDinSqv/.../07.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  تراکتورسازی اگرچه فصل را بدون جام و حتی بدون سهمیه آسیا تمام کرد اما لقب پرتماشاگرترین تیم فصل فوتبال ایران را به دســت آورد. در هر بازی این فصل در یادگار...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  به گفته وی اعضای5 نفره یک باند قاچاق مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلی قصد انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان های جنوبی به مرکز کشور را داشتند که در محور...  
PDF شماره 2925 یک شنبه 10 اردیبهشت-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/2/9/19008_191.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  شعبان که به نیمه مى رسد، عطر گل یگانه منجى عالم بشریت حضرت بقیه ا...الاعظم حضرت مهدى)ع( جهان را عطرآگین مى کند. حلول ماه پربرکت شعبان و فرا رسیدن فرخنده ایام...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.