نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۵۶۳,۰۳۵ نتیجه (۱.۷۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ﺇعداد ﺇعداد الطالب الطالب / / سعد بن م سعد بن م ضحی بن سلمان اﳌزمومی... http://b7oth.com/.../مستوى-اهمية-وتطبيق-بعض-معايير-الجودة-الشام... ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  ، وعدد سنوات الخبرةلمتغير نوع العملفي تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية للمشرفين التربويين وفقاً .ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير المؤهل العلمي والبرامج...  
PDF تقویم مقرر النحو العریب للمدارس الثانویة احلکومیة یف الصومال-سایت... http://jsatl.shirazu.ac.ir/.../article_4821_ec300098a6ba9e22d57... ۱۳۹۷/۳/۶ -  واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحلي ــي التقويم ــي، وم ــن أه ــم الأدوات المعتم ــدة في البح ــث الاس ــتبانة الموجه ــة إلى المعلم ــن؛ باس ــتخدام...  
PDF راهنمای تهیه و تنظیم مقاله-بنیاد پژوهش های اسلامی http://islamic-rf.ir/mishkat/mishkat112.pdf ۱۳۹۴/۲/۷ -  وحي ○ 76 7يعل امام مصحف مون ا يرسنّت پ اهل ياتروا يس نقد و برر مهدي عبادي ○ 88 ي هاي تقويم قمر نابساماني وجوي الگويي مناسب براي حلّ جست دكتر محمد سميعي ○...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  5شماره -(حوزه علوم اسلامی و انسانی)المللی هاي بین تقویم همایش «01» ش آمد، در مورد فرهنگ کرامت انسان در اسـلام و غـرب، عالمانـه و مدبرانـه سـخن یپ یاگر فرصت ▬...  
PDF بررسی و مقایسه عملکرد شاخ ص های مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری... http://www.manuscriptonline.com/authors/files/.../sfahan.pdf ۱۳۹۷/۵/۸ -  كردشمال استان آذربايجان غربي در مناسب گردشگري . زماني گردشگري در اين منطقه استبهترين شاخص براي تعيين تقويم TEPشاخص دقيقه طول 04 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي و 73 درجه...  
PDF فاعلیه برنامج تدریبی مقﱰح ﰲ ضوء معایﲑ اﳉودﺓ الشامله لرفع مستوی... http://b7oth.com/.../فاعليم-برنامج-تدريبي-مقترح-في-ضوء-معايير-ا... ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  التطبیقنشر ثقافة الجودة من خلال تطبیق اتجاھات الجودة الشاملة ، ومبادئھا في البیئة التعلیمیة، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في -٢ .وتقویمھاتنظیم برامج تدریبیة...  
PDF گا ههای آفرینشی در برخی از فر شهای شیری فارس-انجمن ملی فرش ایران فرش... http://goljaam.icsa.ir/article-1-205-fa.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  علاوه بر تصویر شیر و خورشید، تصاویر حملۀ شیر به گاو که در هنر ایران سابقۀ طولانی دارد، به نحو دیگری در فرش های شیری فارس جلوه گر می شود. تقویم، تغییر فصول و...  
PDF تقویم دوره‌های آموزشی سال 1399-تهــران http://amoozesh.thmporg.ir/.../نامه و متن کامل تقویم آموزشی 139... ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  دوازدهم خیابان نبش. ینفت شمال ابانیخ . یدستگرد شهید ابانیخ تهران. تعالیبسمه های اجرائی مستقر در استان تهرانکلیه دستگاه 9931موضوع: ارسال تقویم آموزشی مدیران و...  
PDF تقویم آموزشی-ارتباط با استانداری کردستان http://www.ostan-kd.ir/Files/1/92/تقویم آموزشی 1392.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  پژوهش -4 61................... 2331شهریه پودمان ها / دوره های آموزشی در سال -1 11فحه ..... 2331معرفی و تقویم برنامه های آموزشی سال -6 11.... صفحه های آموزشی...  
PDF تقویم دوره‌های آموزشی سال 1398-تهــران http://amoozesh.thmporg.ir/.../تقویم آموزشی 98 با اصلاحات جدید ... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  Tهاي آموزشی تربیت مدرس دوره 13 مدیران هاي آموزشیدورهتقویم 23 مدیران پایهحین انتصاب هاي آموزشی دوره 33 مدیران میانیحین انتصاب هاي آموزشی دوره 43 میانیمدیران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.