نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۷۹,۲۹۹ نتیجه (۱.۸۰۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314095935-9616-186.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  تر است واجب ، سـال امـروز روزنامه وطنمحمد مطهري، «. ايرانيان و خلوت اينترنتي: پيرامون يك ميهمان تازه وارد» • .01(: 8831آبان 5) 272، ش 1 44، ش 8، سـال آوردنـور...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170201142348-9616-403.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  خبري صرفا جهت اطـلاع: نـرم • . 7 : 9154، شماره 61 فروردين؛ جلد 82 ، 5931جام جم ]روزنامه[. ـامروز/ محمد زندكريمخاني. 351 يد گز ت رس فه ة ي مع ت ج طا تبا ت...  
PDF اصل مقاله (297 K)-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/.../article_392_18df8146a632b... ۱۳۹۶/۷/۱ -  شود، تفاوت دارد شده است، آنچه امروزه از آن دريافت مي استنباط مي ديده شده، اين بيت « روزنامه»ترين مأخذي كه تا كنون در آن واژة كهن: صفهانينژاد ا باقريان :است(...  
PDF اصل مقاله (297 K)-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/.../pdf_392_18df8146a632b5019... ۱۳۹۶/۱/۶ -  شود، تفاوت دارد شده است، آنچه امروزه از آن دريافت مي استنباط مي ديده شده، اين بيت « روزنامه»ترين مأخذي كه تا كنون در آن واژة كهن: صفهانينژاد ا باقريان :است(...  
PDF دانلود اصل مقاله http://www.jrse.ir/afile/7-16-2019_12-15-17_.pdf ۱۳۹۹/۱/۷ -  مهم منطقی نسبت به های غیرمحدودیت که از طرفیعلمی مبتنی بر نیازهای امروز جامعه و تدوین قانون مطبوعات بر این مبنا است. به نحوی ای جز کندی توسعه سیاسی جامعه ندارد؛...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://srd.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  ارتباطی اطلاعات با مردم - ٢٢ روزنامه تھران امروز-عرضه سبزیجات در رستوران ھا،تخلفی که ادامه دارد - ٣٢ روزنامه وطن امروز- ھزار پرستار جدید جذب می شود ٩ - ٤٢ ن خبرگزاری...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_139006... ۱۳۹۴/۱/۸ -  ارتباطی اطلاعات با مردم - ٢٢ روزنامه تھران امروز-عرضه سبزیجات در رستوران ھا،تخلفی که ادامه دارد - ٣٢ روزنامه وطن امروز- ھزار پرستار جدید جذب می شود ٩ - ٤٢ ن خبرگزاری...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://rafsanjan.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900617.... ۱۳۹۴/۱/۱۰ -  ارتباطی اطلاعات با مردم - ٢٢ روزنامه تھران امروز-عرضه سبزیجات در رستوران ھا،تخلفی که ادامه دارد - ٣٢ روزنامه وطن امروز- ھزار پرستار جدید جذب می شود ٩ - ٤٢ ن خبرگزاری...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hamahangi.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۹ -  ارتباطی اطلاعات با مردم - ٢٢ روزنامه تھران امروز-عرضه سبزیجات در رستوران ھا،تخلفی که ادامه دارد - ٣٢ روزنامه وطن امروز- ھزار پرستار جدید جذب می شود ٩ - ٤٢ ن خبرگزاری...  
PDF چالش های فرهنگی – اجتماعی فناوریهای جدید ارتباطی، اطلاعاتی-دبیرخانه... https://sccr.ir/Files/11346.pdf ۱۳۹۸/۴/۳۱ -  محققان چندي. کردند صرفاً از تکنولوژي که نیست اي شود، جامعه می برداشت اطلاعاتی از جامعه که آنچه امروزه دارد ولـی ارتبـاط اطلاعـاتی با ظهور پارادایم که است اي ویژه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.