نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۶۷ نتیجه (۱.۷۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/getattachment/.../184 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  عمده مؤلفه هاي آن به حس��اب مي آيد. مقام معظم رهبري با درك عم��ق فرهنگي جنگ نرم، تأكيد فرموده اند كه: ماهواره، تلويزيون، ويدئو، كتاب، روزنامه و شب نامه در زمره ابزار...  
PDF دریافت نسخه کامل آخرین شماره فصلنامه  -سایت مجلس شورای اسلامی http://nashr.majles.ir/data/mr/news/All Articles 88.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  شهر تهران پرداخته استدر حاضر به بررسي فقر كودكان خ فقـر كودكـان در ابعـاد آمـوزش و؛ ابتـدا نـر«طرح سنجش عـدالت در شـهر» هاي با استفاده از داده اطلاعات محاسبه شده و...  
PDF چالش های فرهنگی – اجتماعی فناوریهای جدید ارتباطی، اطلاعاتی-دبیرخانه... https://sccr.ir/Files/11346.pdf ۱۳۹۸/۴/۳۱ -  آینده به اندازي با چشم ایران هاي رسانه با عنوان اي در مقاله فرقانی دکتر محمدمهدي. است قرار داده جدید را مورد توجه هاي و رسانه قومی در نگـاري روزنامه دوگونه متقابل...  
PDF اصل مقاله (370 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qpss.atu.ac.ir/.../article_2252_f83c3e66b74347aa72c6130c... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  ضعیت سیاسی کشور خواهد کردتحلیلی واقع بینانه از و يو ارائه یبه فهم علم ي ها در مدت مورد بررسی، صرفًا دربارهها که موضوع آنهاي این روزنامهتمام سرمقاله بر این اساس و...  
PDF دانلود فیلم مجله شماره 6 انجمن علمی - پژوهشی فقه... http://www.feqheqtesadi.com/.../1_865520371_13969221913556623.p... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  اگر لت باشد از انفال است و اگر در مفتوح عنوه باشد در ملک عموم مسلمین این معادن در ملک دو است و اگر در ملک شخصی باشد تابع زمین نیست و از مشترکات عمومی بین تمام...  
PDF گفتمان‌انقلاب‌اسلامی‌ایران‌و‌الزامات‌اشاعه‌ارزش‌های‌آن‌در‌عصر‌-سامانه... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_23297_2c00bbe4d5e1f7353... ۱۳۹۶/۸/۲ -  تجزیه و تحلیل جایگاه، موقعیت و آرمانهاي انقلاب اسلامي ایران در عصر جهانی شدن مي پردازد، حال آنکه مقالۀ حاضر سعي دارد با بهره گیري از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه،...  
PDF اصل مقاله 930.41 K-دانشگاه امام حسین https://cmj.ihu.ac.ir/.../article_204659_ac739769bf9db797597365... ۱۳۹۹/۳/۹ -  انقلاب ضروری به نظر می ها بايد مورد توجه دولتها قرار گيرد. اين پژوهش با وزهرو پژوهشها در اين ح مورد تهديد قرار داده، از اين شناختی گيدنز و روش توصيفی تحليلی ضمن...  
PDF دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه کاشان ، ایران http://www.cesir.ir/FileForDownload/files/2.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -  ایران در مرکز این منطقه ، همسایگانی دارد که بر فاصله خود با او افزوده اند ، در حالی که همزمان بلایاي روزگار مانع رشد تعداد دیگري از آنان شده است. هر دو گروه ،...  
PDF مجله حقوقی بین المللی http://cila.ir/portal/file/?145995/Law-Review-52.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  لذا مقالاتی که صرفا ًمروري بر مطالب موجود بوده و فاقد به ارائه و بسط مف ،مستدل نوآوري باشد یا با رویکرد نشریه تنظیم نشود پذیرفته نخواهد شد. مقالات دانشجویان دوره...  
PDF زندگانی ادیب الممالک فراهانی در دوران قاجار-معاونت مطبوعاتی https://markazi.farhang.gov.ir/.../236033_orig.pdf ۱۳۹۷/۴/۹ -  هـاي جامعـه را در برگفتـه بـود تمـامی جنبـه ،کـه خفقـان و سانسـور بارزتر است خصوصـاً در آن برهـه زمـانی ،روزنامه و ادبیـات و اشـعار وطنـی شـاعران و نویسـندگان آن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.