نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۶۷ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (923 K)-سایت دانشگاه گیلان https://interpolitics.guilan.ac.ir/.../article_1576_f62e382488c... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  یمعنا به مفهوم نیا. دادند بسط را آن »کراسنر استفان« و »روزنا مزیج« که گرفته ،یاجتماع یساختارها و روابط ،یباز شکل کنترل به گریباز کی ییتوانا داشتن )814-493 :7991 ,laH(.  
PDF مجموعه کلیک-سازمان آموزشهای عمومی و مهارتی مدرسه هوشمند http://sazman-sama.org/my_doc/sazmansama/image/.../enshaaa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  داد تا اینکه محیط شاد و دلپذیر باشد و آن را بیشتر دوست داشته باشیم .راستای تربیت صحیح آنان گردد بوم نشأت گرفته یاوری در عمق جان پاک نوجوانان این مرز و ها که از ن...  
PDF اصل مقاله (413 K) ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای... http://jourm.iauaz.ac.ir/.../article_534632_2c5082d0291786cef3a... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  کند. روزنا بر این عقیده است که تصمیم و روحیات متفاوتشان، متفاوت ها ي شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر تواناییها با تصمیم . دوراندیشی در شود میي هر شخص به دو گروه ذاتی...  
PDF اصل مقاله (294 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_4345_feac3bbcbbb3fdb53153... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در درون معتقد است تعامل این عوامل در کنار هم باعث می در این پژوهش ما با کاربست مفاهیم موردنظر روزنا براي دوره . نظمی در جهان کنونی باشیمبی نژاد نشان خواهیم داد این دولت...  
PDF نامه پژوهش فرهنگی-پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات https://www.ricac.ac.ir/files/downloads/faslname7.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ضمیمۀ مآخذ شوند مؤلف باید سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کار و نشانی پست الکترونیکـی ○ .خود را ضمیمۀ مقاله کند )liam-e( هاي خارجی و اصطلاحات مورد استفاده...  
PDF اصل مقاله (883 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_23297_604b63c0c73bc67e5... ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -  تجزیه و تحلیل جایگاه، موقعیت و آرمانهاي انقلاب اسلامي ایران در عصر جهانی شدن مي پردازد، حال آنکه مقالۀ حاضر سعي دارد با بهره گیري از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه،...  
PDF اصل مقاله 443.89 K-دانشگاه امام حسین https://cmj.ihu.ac.ir/.../article_204659_1e991dd01c35eb500bc0e7... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  از ديده پايدار مناقش مسئله تببينتوان به ديگر اهداف اين تحقيق مي كـه در حـوادث ،ن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهـوري اشاره كرد و گفت حصر دو ت( اعتماد پايه ي اسلامي ايـران...  
PDF فصلنام‌همطالعا‌تراهبرد‌یسیاست‌گذار‌یعمومی-مرکز بررسی های استراتژیک http://www.css.ir/NPPS/Media/PDF/1395/.../636186099352421586.pd... ۱۳۹۹/۳/۵ -  گرفته، شامل ارزش ها و علایق فرهنگی است. هر روز روزنامه ها، پایگاه های اینترنتی و تلویزیون خبرهای متفاوتی در مورد سرمایه گذاری در مراکز علمی عمومی، اثر حکم اعدام بر...  
، صفحه 1-12 PDF بررسی جهتگیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_61014_1128d813045f933af8f... ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  چارچوب در . های عصر مشروطه) نداشته استهای روزنامهکاریکاتوریست هنرمند به اموری کره در ایرران واکنشوجود این، بررسی با هررای ، تحلیررل هریرر از سررویهدهرردمشرروطه ر مرری...  
PDF بررسی جهتگیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_61014_1128d813045f933af8f... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  چارچوب در . های عصر مشروطه) نداشته استهای روزنامهکاریکاتوریست هنرمند به اموری کره در ایرران واکنشوجود این، بررسی با هررای ، تحلیررل هریرر از سررویهدهرردمشرروطه ر مرری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.