نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۶۷ نتیجه (۱.۷۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-919-189160.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۸ -  هاي متوالي باشند و بدون نياز به مراجعه به توضيحات متن گويا باشند داراي شماره . باشد ين راهنما خواهد آمد، مي اي كه در انتها1ن و نوع قلم مربوط مطابق جدول شماره يتر...  
PDF 21- بررسی عملکرد مکانیزم‌های نظارتی در پیشگیری و کاهش فساد اقتصادی... http://6cp.olgou.ir/papers/1354-OLGOU.pdf ۱۳۹۶/۳/۶ -  دو عنصر پیش گفته در تأثیر گذاری بر یکدیگر و دستیابی به هدف به عنصر بسیار مهم نظارت را ممکن است همواره ویژگی های انسانی نظیر تمایلات نامحدود، فراموشی یا ناآگاهی بر...  
PDF سیاست خارجی و مواضع دولت ایران و دولتهای عربی در قبال جنگ سی و سه... http://iws.shahed.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=25&... ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  کردند اتخاذمتفاوتی را ها آوری داده بررسی و برای جمع هاگیریجهت این کیف و کم و ابعاد اسنادی تحلیل روش با و روزنا اسزممی جمهزوری کزه دهزد مزی اننش نتایج.  
PDF سیاست خارجی و مواضع دولت ایران و دولتهای عربی در قبال جنگ سی و سه... http://iws.shahed.ac.ir/.../article_25_6aab4e98387f919fcc62ae2e... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  کردند اتخاذمتفاوتی را ها آوری داده بررسی و برای جمع هاگیریجهت این کیف و کم و ابعاد اسنادی تحلیل روش با و روزنا اسزممی جمهزوری کزه دهزد مزی اننش نتایج.  
PDF : صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد : مدیر مسؤول تقوي... https://jm.um.ac.ir/public/.../fullpdf_issue_1387_fa_IR.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  ایران را به بن بست سیاسی کشاند. ردازند. پدلایل این ناکامی میتبیین ص به گران با نگرشی خادر پی چنین حوادثی، هر کدام از تحلیل پندارند. این عده اختلاف می شانهایبه آرمان...  
PDF دانلود اصل مقاله http://jmss.ir/download/5248 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  www//:ptth ؛مقدمه افکار و عقاید د و مبادلۀات جدیدر جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی ـ روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما ـ با انتقال اطلاعات و معلوم صر کنونی دان،...  
PDF بررسی نقش و جایگاه رسانه در جنبش های اجتماعی نوین https://jmss.ir/afile/6-19-2019_4-25-13_.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  www//:ptth ؛مقدمه افکار و عقاید د و مبادلۀات جدیدر جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی ـ روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما ـ با انتقال اطلاعات و معلوم صر کنونی دان،...  
PDF جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل کتاب،کلیک کنید http://ipwna.ir/.../کتاب-جهانی-شدن-و-حاکمیت-قانون-ipwna.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۰ -  سـازی حاکمیـت قانـون: بازاندیشـی ارزش هـا، اصلاح و بهسـازی نهادها (اسپنسـر زیفکاک) 3- جهانی سـازی حاکمیـت قانـون؟ چالش هـای جهانی فـرا روی آرمان سـنتی حاکمیت قانون...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه امام حسین http://journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj/article/.../1478 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  سال نشر كننده، عنوان مطلـب، آدرس مرجع تدوين/ خانوادگي، نام و نويسنده و نويسندگان نام: ـ آدرس اينترنتي 4-2 .صفحه اينترنتي، تاريخ بارگذاري، تاريخ مشاهده...  
PDF فایل مرتبط 0 4.45 MB فایل مرتبط 0-کانون وکلای اصفهان http://www.isfahanbar.org/images/docs/files/.../nf00001504-1.pd... ۱۳۹۵/۸/۴ -  دارد گونه نماید که پس از انقضاي مدت قرارداد، این با این اوصاف، پرسش مهمی در این باره رخ می را ها آن ایفاي تواند میبر چه مبنایی دهنده گیرد و انتقال شروط و تعهدات،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.