نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سامدنیسم  کتا ها* مصو کوکا-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121128095912-9324-1238.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140203080801-9601-48.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  صـورخيال در اشـعار اوســت از جمل ــه ت ــوانيسامد قاب ــل توج ــه جان ــدارانگاري را مـ ـ ب ــ وش ــودگ ــر م ــي ص ــورخيال جل ــوه بط ــن .سازي ادبي به شمار...  
PDF دانلود : 3ـ بروشور برنامه های آموزشی سال 1391.pdf-قم http://amoozesh.qom-mporg.ir/.../3ـ_بروشور_برنامه_هاي_آموزشي_سا... ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -  خود نائل شوند وکارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند نون ودر این راستا فصل نهم قا. باشدمهمترین عامل در توانمندسازي کارکنان...  
PDF اندازهگیری کمی قابلیت استفادهی مجدد مؤلفههای نرمافزاری: روشها،... http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_1779_f6c571b... ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -  مجم یژشی، سه هر ارزیا ی رای پیچیدشی سای للماوی های د سل یژشی ارزیا ی رای مندیبائدهسنجه ارزیا ی رای صرفا مجدد یاسفااده سامدِ در رهایت سنجه شیرردو در ادامه می...  
PDF بررسی زمانمندی روایت در منظومة مهرة سرخ سیاوش کسرایی بر اساس نظریة... http://www.qpjournal.ir/WebUsers/.../13971104167118-F.pdf ۱۳۹۸/۴/۶ -  د مکرر توان گفت که غیر از تکرار داستان تولد سهراب و مهره به بازو بستن او از بسامدر مورد عنصر بسامد نیز می »و بازگو خ ری نیست و اغلب به صورت بسامد مفرد آمده...  
PDF دانلود : 4ـ بروشور برنامه های آموزشی سال 1392.pdf-قم http://amoozesh.qom-mporg.ir/.../4ـ_بروشور_برنامه_هاي_آموزشي_سا... ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -  ها هماهنگی و سازگاري زمینه و الزام یاد شده استاز منظر اداري رسالت اصلی استانداري سهم آن در تحقق حماسه با درك این رسالت مهم و با این باور که شرط ایفاي نقش استان قم...  
PDF چکیده ای از بیماریهای اخطار کردنی تک سمیان.pdf-سازمان دامپزشکی کشور http://adcs.ivo.ir/.../ShowFile.aspx?ID=3912cdad-83aa-4e04-89a7... ۱۳۹۲/۸/۱۹ -  ویروس توان عبور از سد جفت را داشته و بسته به سن جنین در زمان آلودگی منجر به سقط ٢ چکیدهای از بیماریهای اخطارکردنی اسب دکتر سامد برومندفر (1391)...  
PDF فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی بهار ادب علمی سال دوازدهم-... http://www.bahareadab.com/pdf/837.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  صورتی كه بسامد جملات خبری در یک متن بیشتر باشد پس از مدتی احتمال خستگی در نتیجه ،میماند و تعامل ب صورت یک سویه و ای ستا می شود . اهمیت این مطلب در آن اســت كه در كتابهای...  
PDF دانلود فایل https://www.bahareadab.com/pdf/837.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ -  صورتی كه بسامد جملات خبری در یک متن بیشتر باشد پس از مدتی احتمال خستگی در نتیجه ،میماند و تعامل ب صورت یک سویه و ای ستا می شود . اهمیت این مطلب در آن اســت كه در كتابهای...  
PDF مجموعه پودمان های آموزشی - قسمت دوم-سایت اینترنتی اجلاس مدیران... http://www.ocms.ir/portal/file/?67600/part-2.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  تاریخچه رایانه را بیان کند ½ .لوازم جانبی آن را نام ببرد ½ .چگونگی کار با رایانه را عملاً نشان دهد ½ .افزار را بیان کند افزار و نرم تفاوت بین سخت ½ .انواع حافظه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.