نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۸۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت صفحه اول-پایگاه داده های علمی تمام متن : TPBin Search http://www.tpbin.com/.../a3f5ae7b-1d47-4c26-902c-a9dc79df1bd4.p... ۱۳۹۵/۱/۵ -  انررد و ربن دد ا سید بررسي ده اسف واژه های کلیدی -مدل سامد رياضي –مصرف انررد –لارايند احیاء مستقی مقدمه تدلید لاد د در ايران روند رو با ر دد را کي مي ند،...  
PDF PDF PDF دریافت نسخه PDF https://www.eliteraturebook.com/.../?hash=eyJpZCI6IjY4NzQiLCJ0e... ۱۳۹۷/۲/۲۳ -  ایم داده نشان را نآ داد رخ بسامد و توزیع تنوع،و بررسی کرده را گوینده یا نویسنده هدف ،متن یک آغازگر زیرا بسیار دارد؛ اهمیت )اینجا متون علمی فیزیک و کند می ایفا...  
  PDF بررسی حسامیزی در غزلیات بیدل دهلوی چکیده کلیدواژه ها:-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../82555950e0412205ae5e27cf55034213.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ -  :شود یم دهید حالت دو ،ییشنوا ویی نایب حس دو لیتبد ای یینایب –ی یشنوا: بیی شنوا –یی نایب: الف ی ها یژگیوی نیگزیجا به مربوط دل،یب شعری زیحسام نیشتریب سامد،ب نظر از بی...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code26ch/article/.../2387 ۱۳۹۳/۱۲/۶ -  رم بود که یدآلدئ فرمدر این تحقیق اوره شده استفادهچسب .کند از شرکت چسب سامد مشهد تهیه شد که مشخصات آن در ارائه .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE .شده است یدآلدئ...  
PDF ارزیابی اثر تابشدهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامینهای... https://jonsat.aeoi.org.ir/.../article_145_5b050952b77c42feeb00... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  ویتامین ساانتریفیو شادند. 33359mprدر 5nimهاا تهیه شدند. مللاول های مللول در اا با فاز سامد برای استخراا ویتامینروش استخر Hpآب (باا 39lmمتانول و 39 lmآب استفاده شد.  
PDF ارتباط میان الگوی تغذیه با شیر مادر و نزدیک بینی در کودکان 7 6- ساله:... http://hakim.hbi.ir/.../browse.php?a_id=546&slc_lang=en&... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  نزدیک کودک 542 :کارروش پرسـشنامه بـسامد انوالـدین کودک ـ . اجرا شـد آزمون هوشی ریون سنجی و های تن گیری اندازه. در مطالعه وارد شدند (شاهد) نسبت شـانس بـرای الگـوی .  
PDF عضوگیریدردستورکلام: راهکاریبرایمصالحﮥدستورجملهودستورمعترضه-پژوهشگاه... http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/.../article_3199_30b1122ac7b1... ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  رده استک تحلیلوتوصیفقالبیومند ساخت آنی،انواعبرمشتمل چونییها هانگیزبا معرفیشد که چنین استدلالضمندر.یردگ می شکلبافتیاوخودمیزبانِ(گفت پاره)گفتۀدرگونهچهاربه ازتريتصویر...  
PDF دانلود این مقاله فایل مرتبط 1-موسسه آینده روشن http://intizar.ir/images/docs/files/000001/nf00001175-2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  افواید و بسامد اینماهبی و م امین شیعی بر میوان این رویکرد می ن ین شتتتكل و با ایران به ایات ایاز ادب یاچ دورهیكرد كه در هین رو یاز ا یشتتتود؛ اّما نوع خاصتتتیاد میز...  
PDF بررسی آهنگ گفتار در جمله های خبری زبان فارسی-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../503 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  گ در زنان و مردان در هر دو جمله مشابه استمنحني آهن :ها يافته زنان بيش از مردان از تغييرات بسامد پايه در بيان جمله براي انتقال . هاي خبري در پايان حالت افتان داشت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://portal.it.behdasht.gov.ir/.../gotodown.jsp?id=57// ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.