نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تقویم آموزشی-ارتباط با استانداری کردستان http://www.ostan-kd.ir/Files/1/92/تقویم آموزشی 1392.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  نیگ افگوده می شود به طوری که در کنار دیگر منابع سدرمایه ای جدید کسب و کار افگایی یابد ب که به طور سننی در سازمانها م رح اس سرمایه های انسانی نیگ از گروههدای اساسدی سدرمایه...  
PDF سال ١٣٩١-فرمانداری برخوار http://www.borkhar.gov.ir/dorsapax/Data/.../barname1391.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  هاي آموزشی دستگاه نظارت بر فعالیت -8 آموزش مدیریت دولتی یک هاي استان اصفهان قادر است هر یازهاي آموزشی کارمندان شاغل در سایر شهرستان این دفتر به منظور تامین ن : توجه بـه...  
PDF اصل مقاله 696.93 K-دانشگاه الزهرا(س) https://jlr.alzahra.ac.ir/.../article_3493_f52b934818c4a8e694ff... ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ -  رو تردیِ ی »سامد زاممب رواه یهوا راه ریمیامو سرمقال چگگیگب زامییایب وگده ی غیر وگده رو در ,ivabaN 9002د روا ی ییوز گتمو پوار ِروا وسوت وی زوا تحلیوِ یو ِ جیهگره واتیب...  
PDF بررسی گفتمان مکاشفه در «رسالة لوایح» عینالقضات همدانی بر اساس رویکرد... http://mysticism.sinaweb.net/.../article_545994_951ec8120b90470... ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  با توجه به ب سامد واژگانی و ایدئولوژی غالب بر بافت متنی این اثر، را باید به عنوان گفتمان غالب این رساله ضلمداد کرد.» عشق شهودی ای است که دیدگاه عرفا و تصوغ در...  
PDF معرفی برنامه های آمو زشی سال 91 (ویژه دستگاههای اجرایی استان)-ارتباط... http://humanresource.ostan-es.ir/DorsaPax/.../barname1391.pdf ۱۳۹۵/۱/۷ -  هاي آموزشی دستگاه نظارت بر فعالیت -8 آموزش مدیریت دولتی یک هاي استان اصفهان قادر است هر یازهاي آموزشی کارمندان شاغل در سایر شهرستان این دفتر به منظور تامین ن : توجه بـه...  
PDF معرفي برنامه هاي آمو زشي سال 91 (ويژه دستگاههاي اجرايي استان)-ارتباط... http://training.ostan-es.ir/DorsaPax/Data/.../barname1391.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  هاي آموزشی دستگاه نظارت بر فعالیت -8 آموزش مدیریت دولتی یک هاي استان اصفهان قادر است هر یازهاي آموزشی کارمندان شاغل در سایر شهرستان این دفتر به منظور تامین ن : توجه بـه...  
PDF سال ١٣٩١-فرمانداری شهرضا http://shahreza.gov.ir/dorsapax/Data/Sub_32/.../barname1391.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  هاي آموزشی دستگاه نظارت بر فعالیت -8 آموزش مدیریت دولتی یک هاي استان اصفهان قادر است هر یازهاي آموزشی کارمندان شاغل در سایر شهرستان این دفتر به منظور تامین ن : توجه بـه...  
PDF مشخصات: عنوان: برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت سال 4931 ناشر: سازمان... http://p-alb.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=VOunwJ5V5FM=&... ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ -  قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود لذا آموزش وتوسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی، نه تنها در ایجاد دانش ومهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی...  
PDF دستور، ج 7، اسفند 1390-فرهنگستان زبان و ادب فارسی https://apll.ir/wp-content/uploads/2019/04/Dastor-07.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  (ند َ ـ) شخص جمع سوم ها با شکل آنها در فارسی معيار قديم تفـاوت اما در بعضی متون قديم گاهی شکل شناسه .دهيم قرار میها را مورد بررسی ما در ذيل وضع اين شناسه. دارد ، يا...  
PDF تبدیل با تمرکز انرژی بیشینه و کاربرد آن برای آشکارسازی نواحی گازدار و... https://journals.ut.ac.ir/.../article_53700_947afe9c4021e196104... ۱۳۹۵/۹/۹ -  آزمایش روی یک سیگنال ناپایا، برتری عملکرد روش پیشنهادی را در مقایسه با سامدب -طیفی محلی از تحلیل زمان تعدادی نشانگر. همچنین در این مقاله دهدمیبه لحاظ کیفی و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.