نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تقویم آموزشی و برنامه عملیاتی سال 1396-مدیریت و برنامه ریزی https://alborz.mporg.ir/.../File.aspx?Mode=File&ObjectType=... ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -  آموزش وتوسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی، نه تنها در ایجاد دانش ومهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد بلکه باعث می شود که افراد در ارتقائ سطح کارایی واثربخشی...  
PDF اصل مقاله (396 K) http://farhangeilam.ir/.../article_6824_7603ab33fb8016a905ee674... ۱۳۹۵/۹/۵ -  بیان شده است تعریفی از تصویردر نگارش این مقاله، نخست سعی نگارندگان در این مقاله بر آن بوده است که بسامد عناصر طبیعت در . مورد بررسی قرار گرفته است معاصر هاي...  
PDF اصل مقاله (285 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن https://jsr.riau.ac.ir/.../article_758_700190c239e1e50710532357... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  می) آگاهی ود شا امکشان با هر ویزی میتواند ام جهاتی آسیب ببیند، موجب تیایل ای احساس ا می .سامدارضای نیام را فراهم می آیشد شا ام صشارب و در برابشر آنچشا در هیچنی با...  
PDF زمینه‏ها‏و‏موانع‏هویت‏بنیاد‏همکاری‏جمهوری‏-مرکز تحقیقات استراتژیک http://frqjournal.csr.ir/WebUsers/.../139808115004213-F.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ماهات د آرمان مزبورو همکاری با گرده های خود می آرمان المالا بلاا سا د؛ اما همکاری در صحنه داقعلای ردابلاب بلاا دارو بایاته می سااستی ادلویت ها د موانع ای همکاری...  
PDF دوره های آموزشی مصوب سال1395 دوره های آموزشی مصوب سال1395 http://93.126.7.161/dorsapax/Data/Sub_6/.../دوره هاي مصوب 95.pd... ۱۳۹۵/۵/۱۰ -  تصدی شغل(در هورت تغییر شغل) آن را اجرا داكثر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جديد اجرا شود. های شغلیآموزش-1 -8های ارتقاء شددغلی آموزش...  
PDF بینی توحیدی در مقایسه با سودگرایی اخلاقی میل بر مبنای اندیشه... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072302.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  سامد به حدریج انسان را ام کما حلیلی لاویش دور می نیلذت در مرتبه انسا -2 و باا آن هویات گاردد ساحت حلیلی انساان کاه براسااد آن افعاا او ام حسان و تا ا و مادم و ام...  
PDF بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای دردانشجویان... https://jsr.riau.ac.ir/.../article_758_01f6a4564bb778edabc64fd2... ۱۳۹۹/۲/۸ -  می) آگاهی ود شا امکشان با هر ویزی میتواند ام جهاتی آسیب ببیند، موجب تیایل ای احساس ا می .سامدارضای نیام را فراهم می آیشد شا ام صشارب و در برابشر آنچشا در هیچنی با...  
PDF اصل مقاله (1083 K)-  دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_53700_947afe9c4021e1961048... ۱۳۹۵/۹/۷ -  آزمایش روی یک سیگنال ناپایا، برتری عملکرد روش پیشنهادی را در مقایسه با سامدب -طیفی محلی از تحلیل زمان تعدادی نشانگر. همچنین در این مقاله دهدمیبه لحاظ کیفی و...  
PDF اصل مقاله (1634 K)-پژوهشگاه حوزه ودانشگاه http://journals.rihu.ac.ir/.../article_535_1a5443eba4db8a064ec0... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  گواردم بهاره بساواوی فناو ، هاشاووه از عموم هایمش خط طراح برای که اندکرده طراح جملاه از کشاووها ساایر همچناون ، داخل پوشون هایحکومت ایمش خطی هااسگفاده از تجربه...  
PDF کتابچه چکیده مقالات پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم-دانشگاه صنعت آب... https://www.pwut.ac.ir/.../کتابچه چکیده مقالات پنجمین همایش اعج... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  قرآن و حدیث دانشگاه تهران دکتر عبد الهادی فقهی زاده بهشتی شهید دانشگاه آمار دانشیار دکتر محمد رضا فقیهی دانشگاه شهید بهشتی استاد روانشناسی دکتر محمد علی مظاهری دانشگاه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.