نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۸۴۶ نتیجه (۱.۷۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تقویم آموزشی سال 96-مدیریت و برنامه ریزی http://azgharbi.mporg.ir/.../File.aspx?Mode=File&ObjectType... ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  نظام آموزشی نیز گذرگاه رسیدن به دانش بشمار می آید.به بیان امروزی، دانش، رکن اصلی ند، اساس، بر خلاف پیشگامان نظریه توسعه که همواره بر اهمیت ایجاد و گسترش منابع مادی تاکید...  
PDF بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای دردانشجویان... https://jsr.riau.ac.ir/.../article_758_01f6a4564bb778edabc64fd2... ۱۳۹۹/۲/۸ -  می) آگاهی ود شا امکشان با هر ویزی میتواند ام جهاتی آسیب ببیند، موجب تیایل ای احساس ا می .سامدارضای نیام را فراهم می آیشد شا ام صشارب و در برابشر آنچشا در هیچنی با...  
PDF جهت دانلود فایل مربوط به دوره های آموزشی سازمان برنامه و بودجه استان... http://www.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/.../barname.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  تصدی شغل(در هورت تغییر شغل) آن را اجرا داكثر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جديد اجرا شود. های شغلیآموزش-1 -8های ارتقاء شددغلی آموزش...  
PDF اصل مقاله (1059 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://ep.yazd.ac.ir/.../pdf_502_0af6465d0c2f2421c2ccbdadae4c7a... ۱۳۹۷/۲/۲ -  1)، درویچ و همکاران0301( 4)، خان و سامد3001( 1ماتئو و ماكرچ)، 1001لی و رسنيک ( تاناكا و و )1301( 9مينسو و دانگيان)، 1301( 1ماتسوبارا )،1301( 1آسيد و همکاران ،)0301(...  
PDF اصل مقاله (386 K) http://www.ijgeophysics.ir/.../article_41006_29abf7dd4fbea03d19... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  به بـسامد اسـت ردند کـه در ایـن روش تـضعیف بـا را مطرح ک زیادبسامد تعیـین متفـاوت هـاي اي قائم در عمـق هاي لرزه بسامد داده یفیـت بـه روش نـسبت طیفـی سـپس...  
PDF دانلود با لینک مستقیم http://dl.dr-ghazipour.com/40-Pish-Az-Eslam.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  حواء بفز صفا را صفا گویند، برای آنکه صفوة الله یعنی آدم صفی (ع) در آنجا هبوط نموده و ن مول آوط نموده و به همین مناسبت آن را مروه گویند، میفرا کفه مرئفه یعنفی من در مروه...  
PDF تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_524477_283f5504d4716f23af97... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  المللی به اعضائ دائم ورائ امنیت موجباتی را بمائ مداخله ای سازمان در امور بی در خلال جنا سامد المللی داخلی کشورها در مواردئ خاص فماهم آورد جامعه بی را تا قدودئ...  
PDF هبود خواص ف بهبود خواص ف ی ی ز ز ی ی ک ک ی ی و مکان و مکان ی ی ک ک ی... http://www.ijwp.ir/jufile?ar_sfile=407147 ۱۳۹۷/۷/۲۱ -  شد. خرده چوب به آن هایويژگی. ساخت شركت سامد مشهد استفاده شد است. 1جدول شرح تولیدات شركت از S03Zپروپیلن بانام تجاری از پلی 2جدول پتروشیمی اراک با مشخصات ذكرشده در...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=576&slc_lang=... ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  شدانجام نسبت دورکمر به باسن و بدنی شـرکت فـشار هـوازی کـم ها در برنامه تمرینـی پس از آن آزمودنی. ها گرفته شد سی از ورید قدامی بازوی آزمودنی سی 5 دقیقـه در هفتـه...  
PDF اصل مقاله 852.67 K-دانشگاه الزهرا(س) https://hii.alzahra.ac.ir/.../article_2782_20481d266fb68e9981ff... ۱۳۹۹/۱/۷ -  تریاک بهره مد تدخین یا کشیدن افیون مربوط به دورا پساصافوی اسات. پششا ان ایان عصار گااه افیاون ری که اف آن انتظار داشتند یا به منظاور کااهد خاصایت سامّد آن، باا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.